0 av 0 för ""

Invasiva arter – ett stort hot mot biologisk mångfald 

Förekomst av invasiva arter leder nästan alltid till en förlust av biologisk mångfald, men vad menar vi med invasiva arter och vad kan vi göra åt problemet? Vi ställde frågan till Anneli Nilsson, miljöexpert på Sweco.

I och med den ökande globaliseringen och handeln över gränserna har invasiva arter blivit ett problem över hela världen. Introducerade arter som har kommit ut i naturen kan sprida sig snabbt och påverka miljön så att de inhemska arterna inte längre trivs.  

Hej Anneli! Vad menar vi med invasiva arter?

– Det är en mer komplicerad fråga än vad man först tror! Det finns olika typer av invasiva arter och de omfattas av olika regler för hur de ska hanteras. EU listar ett antal invasiva arter som det är förbjudet att importera, föda upp, transportera och släppa ut i naturen. Exempel är jätteloka, jättebalsamin och signalkräfta. Lagstiftningen hinner dock inte med i samma takt som de invasiva arterna etablerar sig i landet. Därför har myndigheter som Naturvårdsverket, Havs och vattenmyndigheten och Trafikverket utarbetat artlistor på de invasiva arter som finns i landet och som bör bekämpas för att de inte ska orsaka större problem i framtidenHär förekommer till exempel arter som parkslide, blomsterlupin och spansk skogssnigelArterna omfattas inte av någon lagstiftning i dagsläget, men det förväntas komma inom en snar framtid. Trafikverket har också tagit på sig ansvar att undvika spridning och bekämpa de invasiva arter som finns på deras lista om de förekommer på Trafikverkets fastigheter.  

Varför är invasiva arter ett hot mot en hållbar samhällsutveckling?  

– De är ett av de största hoten mot biologisk mångfald som vi har idag genom att de konkurrerar ut lokala arter och på så vis påverkar hela ekosystem.  Invasiva arter kan också orsaka både materiell och ekonomisk skada. Parkslide, till exempel, har extremt kraftiga rötter som kan gå igenom bland annat asfalt, avloppsledningar och husgrunder. De är också nästan helt omöjliga att bekämpa vilket gör att det exempelvis i England inte längre går att sälja fastigheter där det förekommer parkslide. 

Hur sprider sig arterna till nya platser?

– De sprider sig dels på egen hand, dels vid exploateringar. Rötter och frön som ligger i jorden följer med vid arbeten och bidrar till ytterligare spridning. Ett problem med bekämpningen av invasiva arter är också att de struntar i fastighetsgränser. Därför behövs ofta samordning mellan olika markägare för att komma tillrätta med ett bestånd. Det försvåras ytterligare av att regleringen och lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig. Det gör att en art som kanadensiskt gullris, som är med på Trafikverkets lista över invasiva arter och som ska bekämpas enligt deras rutiner, ändå kan sprida sig med vinden från en närliggande privat trädgård.  

Vad kan vi göra för att bekämpa de invasiva arterna?

– Tyvärr finns det ingen universallösning på hur man ska göra och en bekämpning kan bli både långdragen och kostsam. Om den görs felaktigt kan den dessutom leda till ytterligare spridning, men det finns vissa nyckelstrategier för att komma tillrätta med problemet. Det handlar om att lokalisera förekomsten av arter, undvika spridning – bland annat genom att se till att jord med frön inte sprids till nya platser- och sedan att bekämpa de invasiva arterna så snart som möjligt och vid upprepade tillfällen. Vi på Sweco hjälper gärna till med att inventera, skapa planer för hur jordmassor med invasiva arter kan hanteras samt ta fram skötselplaner vid behov! 

Tre nyckelstrategier för hur invasiva arter kan bekämpas:

 

1. Lokalisera var det förekommer invasiva arter.

För att lokalisera var det förekommer invasiva arter kan man som privatperson rapportera det här. Sweco kan hjälpa till med både inventeringar av invasiva arter samt att utbilda personal att känna igen de vanligaste invasiva arterna.

2. Undvik spridning

För att undvika spridning av invasiva arter är det viktigt att man inte lämnar invasiva arter ute i naturen utan att de går till en avfallsanläggning där växtdelarna ska förbrännas, inte komposteras, för att undvika att frön och andra delar som kan gro kommer ut i ny matjord. Det är även viktigt att jord som innehåller frön och växtdelar inte sprids till nya platser.

Här kan Sweco bland annat hjälpa till med att ta fram masshanteringsplaner och skyddsåtgärder för att undvika spridning i samband med olika byggprojekt. Läs blogginlägg om den invasiva arten parkslide 

3. Upprepad bekämpning

Man bör starta bekämpningen så snart som möjligt då beståndet är litet och bekämpningen behöver oftast upprepas under året och under flera års tid för att helt bli av med arten.

Sweco hjälper gärna till med att ta fram skötselplaner för att bekämpa invasiva arter.

  • Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med biologisk mångfald eller komma i kontakt med oss? Här hittar du fler nedslag bland allt vi gör inom området.