0 av 0 för ""

Naturnära dagvattenlösningar och biologisk mångfald i fokus när Bromma växer

Blågrön infrastruktur handlar om att skapa sammanhängande nätverk av natur- och vattenområden med fungerande ekosystem och en biologisk mångfald. I stadsdelen Bromma i Stockholm finns idag en väl utvecklad grönstruktur och när området nu ska växa med en ny årsring av innerstadsbebyggelse vill Stockholms stad satsa på stadsgrönska och innovativa naturnära lösningar för dagvatten, som både främjar biologisk mångfald och kan hantera framtidens skyfall.

Bara blågröna dagvattenlösningar

Fredrik Ohls är stadsplanerare för blågröna lösningar och leder dagvattenuppdraget när Sweco designar dagvatten- och VA-lösningar för den nya bebyggelsen i Bromma.

– Det som är unikt med det här projektet är att vi förlitar oss helt på blågröna lösningar i gaturummet för att rena dagvattnet. Vi har tillsammans med landskapsarkitekterna fått bestämma gatu- och landskapsutformningen så att gatorna görs bredare och kan rymma rejäla växtbäddar överallt som kan ta upp dagvatten och skapa stadsgrönska, säger Fredrik.

En grön stadsdel

Längs gatorna i de nya stadsdelarna kommer invånarna att kunna njuta av många olika typer av växtbäddar och marktäckande busk- och perennplanteringar med träd i. Det blir en grön stadsdel som samtidigt kommer att suga upp och avdunsta stora delar av regnvattnet istället för att det ska ta med sig föroreningar till Mälaren via ledningar under marken. Detta är något som blir extra viktigt i framtiden när regnen förväntas bli kraftiga och översvämningar vanligare.

– Det ska bli spännande att kunna följa upp och se hur ovanligt små flödena till VA-nätet blir. Växtbäddarna med bevattningsbrunnar är i princip dimensionerade för att ta hand om alla regn som kan uppkomma under en tioårsperiod. Vi jobbar också mycket med de olika höjdnivåerna i de nya stadsdelarna, så att skyfallsvattnet kan ansamlas vid en lågpunkt som består av en rugbyplan och ett grodstråk. Det behövs för att minska översvämningsrisken för flygplatsområdet nedströms, säger Fredrik.

Hämtade inspiration och erfarenheter

För att få inspiration till blågröna lösningar har projektgruppen gjort studiebesök till bland annat Uppsala och Norra Djurgårdsstaden för att ta med sig erfarenheter och förbättringsmöjligheter. Man har till exempel försökt ta bort eller kraftigt minimera klimatskadlig betong i uppbyggnaden av växtbäddar och samtidigt göra växtbäddarna mer naturlika och integrerade med gatunivån.

– En utmaning är att få till ett underhåll som fungerar på lång sikt så att vi behåller reningen och biodiversiteten.  Dessutom måste vi ta hänsyn till torrperioder. Vi anlägger självvattnande kruka-principer i växtbäddarna för att det inte ska bli för torrt när det inte regnat på länge. Det innebär att dräneringsledningen inte läggs i bottnen, utan 200-300 mm ovanför den. Dagvattnet kan då under torrperioder stiga till växternas rotzon, säger Fredrik.

Ökad biologisk mångfald

Hittills har Fredrik och hans kollegor tagit fram systemhandling för VA- och dagvatten samt genomfört en dagvattenutredning på uppdrag av Stockholms stad. När projektet står klart kommer området i centrala Bromma att ha gått från att hysa några få gräsarter mellan asfaltsytor till att bli ett område med rik vegetation mellan bostäder och verksamheter.

– Det är väldigt spännande att arbeta med ett projekt som det här, som tillsammans med Bällstahamn vid Ulvsundasjön sätter standarden för nya Centrala Bromma som växer fram. Det känns jätteroligt att Stockholms stad vill ligga i framkant och satsa på utvecklingen av naturnära blågröna lösningar. Vi har haft ett väldigt gott samarbete och det har resulterat i många nya lösningar som vi kan ha nytta av i kommande projekt, säger Fredrik.

  • Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med biologisk mångfald eller komma i kontakt med oss? Här hittar du fler nedslag bland allt vi gör inom området.