0 av 0 för ""

 

Naturvärdesinventeringen pekar ut värdefulla områden

Vid en naturvärdesinventering kartlägger man ett områdes värde för den biologiska mångfalden. Vi träffade Ruaridh Hägglund, biolog på Sweco, för att höra mer om varför en naturvärdesinventering görs och hur det går till!

Hej Ruaridh! Varför gör man naturvärdesinventeringar?

– Naturvärdesinventeringar görs främst med syftet att bedöma ett eller flera områdens värde för biologisk mångfald. Resultatet kan användas på ett flertal sätt. Många gånger handlar det om planering av olika former av exploatering, exempelvis hur vi inkorporerar naturen i stadsplaneringen, men även hur vi kan anpassa sträckning av vägar och kraftledningar för att göra minsta möjliga intrång i naturmiljön. Andra gånger ligger inventeringarna till grund för olika åtgärder som är direkt positiva för den biologiska mångfalden, exempelvis vid ekologisk restaurering och i framtagandet av kompensationsplaner.

På vilket sätt är naturvärdesinventeringar viktiga för att främja den biologiska mångfalden?

– Oavsett om inventeringen görs inför exploatering eller inför någon form av proaktiv insats för biologisk mångfald är det alltid viktigt att känna till de platsgivna förutsättningarna. En väl genomförd naturvärdesinventering lägger grunden för allt fortsatt arbete. Det är viktigt att inventeringarna görs i ett så tidigt skede som möjligt för att på så vis ha största möjliga förutsättningar att påverka uppdragen i en för den biologiska mångfalden god riktning.

Hur går det till när vi på Sweco gör en naturvärdesinventering?

– I den absoluta majoriteten av våra naturvärdesinventeringar jobbar vi efter den nationella standard för naturvärdesinventering som tagits fram av Svenska Institutet för Standarder, SIS. Metoden innebär kortfattat att man först gör en förstudie av befintlig information över data som kan vara av betydelse för biologisk mångfald. I förstudien pekar man oftast ut områden som kan vara av värde. Sedan följer oftast en fältinventering där man kartlägger livsmiljöer och arter inom det givna området med särskilt fokus på de områden som identifierades i förstudien. Resultatet levereras sedan i form av en rapport där vi presenterar områdets betydelse för biologisk mångfald i ett lite vidare perspektiv samt på en mer detaljerad och uppdragsspecifik nivå.

Vad är mest givande med att arbeta med naturvärdesinventeringar?

– Det bästa är att få uppleva en stor del av vår natur samtidigt som jag bidrar till att främja en hållbar utveckling där biologisk mångfald står i första rummet. Att arbetet dessutom innebär ett och annat särskilt intressant artfynd är en extra bonus!

  • Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med biologisk mångfald eller komma i kontakt med oss? Här hittar du fler nedslag bland allt vi gör inom området.