0 av 0 för ""

Våtmarker – därför är de så viktiga 

Under lång tid försvann andelen våtmarker i Sverige och Europa till följd av att mark behövdes i olika projekt. På senare år har man dock insett våtmarkernas betydelse för den biologiska mångfalden och intresset har ökat för att restaurera gamla områden och även skapa nya. Vi tog en pratstund med David Rocksén, biolog på Sweco och expert på ämnet! 

Hej David! Varför är våtmarker så viktiga?

– De är viktiga livsmiljöer för en stor mängd arter, både för fiskar, kräldjur, insekter och fåglar. I takt med att våtmarkerna har minskat har en del av dessa trängts undan, och om vi tar ytterligare mark i anspråk så ökar risken för att vissa hotade arter försvinner helt från vårt land. Våtmarkerna är också viktiga för tillståndet i havet eftersom de fångar näring. Dessutom minskar de risken för översvämning vid skyfall och risken för torka eftersom de håller kvar vatten i landskapet. De kan bli viktiga för både oss människor och andra arter om klimatförändringarna ger förändrad nederbörd i Sverige.   

Hur har utvecklingen sett ut i Sverige när det gäller våtmarker?

– Stora mängder våtmarker har fått stryka på foten eftersom man velat utöka arealen jordbruksmark och därmed sänkt sjöar i jordbrukslandskapet. Stora arealer myrmark har också dikats ut i hela Sverige i syfte att öka skogsproduktionen. Redan innan år 1990 försvann mer än 60 procent av Europas våtmarker, och man beräknar att ytterligare 5 procent försvann mellan 1990 och 2006 till följd av att mark behövdes i olika projekt. På senare år har man dock insett behovet av våtmarker och intresset har ökat för att restaurera och skapa nya områden 

Hur arbetar du och dina kollegor på Sweco med att skapa och återställa våtmarker?

– Dels inventerar och beskriver vi naturvärden i både land och vattenmiljöer. Det hjälper våra beställare att ta hänsyn till viktiga naturmiljöer såsom våtmarker i sina projekt. Om inte våtmarkerna går att undvika kan vi också hjälpa till att ta fram en plan för att kompensera för den försvunna naturmiljön.  

Berätta om några av era uppdrag!

– Ekologisk kompensation har vi utfört åt en av våra större biltillverkare då en ny testbana påverkade en våtmark i norra Sverige. Vi identifierade då en lämplig kompensationsmark och planerade restaurering i dialog med markägaren. Det senaste året har vi också hjälpt Länsstyrelsen med att skapa multifunktionella våtmarker i Höga kustens världsarvsområde. Våtmarkerna vi skapade konstruerades för att både fånga näring, vara lekområden för abborre och gädda samt vara fågelområdenEftersom Sweco har både land- och vattenekologer, tillståndskunniga konsulter samt ingenjörer har vi all kompetens som behövs för att kunna erbjuda våra kunder den hjälp de behöver. 

 

  • Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med biologisk mångfald eller komma i kontakt med oss? Här hittar du fler nedslag bland allt vi gör inom området.