0 av 0 för ""

Förorenade områden

 

Förorenade områden

Föroreningar kan förekomma i mark- och vattenområden, luft och byggnader. Förorenade områden kan ha uppkommit till följd av olyckor eller bristande hantering av kemikalier, material eller massor som innehåller farliga ämnen. Föroreningarna kan uppkomma både i pågående verksamhet eller finnas kvar lång tid efter det att verksamheten är nedlagd.

Utredningar av förorenade områden

Swecos experter på förorenade områden arbetar i alla skeden från plan till utförande. Vi gör utredningar för att säkerställa att platser inte medför oacceptabla risker för människor eller miljö.

Så här brukar det gå till:

 1. Utredningarna inleds oftast med en historisk inventering där potentiella förorenande verksamheter och risker identifieras.
 2. Inventeringen följs upp med en provtagning för att konstatera om det förekommer föroreningar eller inte. Provtagningen kan till exempel göras på jord, grund-, yt- och dagvatten, sediment, berg, luft och byggnadsmaterial. Ofta görs provtagning på flera medier för att utreda eventuell spridning av förorening.
 3. Om föroreningar påvisas genomförs en riskbedömning för att utreda i vilken utsträckning föroreningarna utgör en risk för människor och miljö.
 4. Om riskerna inte kan uteslutas och åtgärdsbehov bedöms föreligga görs en riskvärdering och åtgärdsutredning.

Vi kan även hjälpa till med strategiska beslut som hjälper dig som kund att vara proaktiv. Det kan handla om tidiga skeden som vid detaljplanearbete eller kartläggning och analys av möjliga användningsområden för olika fastigheter framåt. Under bygg- och anläggningsskedet kan vi hjälpa till med både miljökontroll och beställarstöd.

Viktigt med rätt kompetens

Många ämnen har ett komplext spridningsmönster och det finns ingen provtagningsmetodik som är exakt. Ämnen med för höga halter som lämnas kvar eller återanvänds på fel plats utgör en risk för människor och miljö. Därför är det viktigt att utredningarna utförs av specialister med hög kompetens inom området, så att riskbedömningen är tillförlitlig och att massor hanteras på rätt sätt.

Varför välja Sweco?

Swecos konsulter inom förorenade områden jobbar i alla skeden från plan till utförande. Vi gör utredningar och riskbedömningar i alla branscher exempelvis när ett industriområde ska exploateras för bostäder, vid ändring av detaljplan, förvärv, miljöskuld, olyckor/läckage, verksamhetsförändring eller avveckling, infrastrukturprojekt och statusrapporter enligt IED.

Våra medarbetare finns på cirka 50 kontor spridda över landet, vi kan därför både nyttja vår lokala kännedom, men även våra resurser nationellt vid behov. Med ca 140 markmiljöspecialister och lång erfarenhet av att arbeta inom förorenade områden har vi den kompetens som krävs för att lösa alla kundens utmaningar med förorenade områden. Tillsammans med hydrogeologer, geotekniker, avfallsspecialister och annan expertis från Sweco erbjuder vi dig som kund det bästa teamet för uppdraget.

Exempel på hur vi kan hjälpa er inom förorenade områden:

 • Historisk inventering
 • Miljöteknisk markundersökning
 • Riskbedömning
 • Riskvärdering och kostnadsnyttoanalys
 • Åtgärdsutredning
 • Klassning av farligt avfall
 • Databas, GIS och modellering
 • Upprätta anmälan inför sanering (§28)
 • Miljökontroll
 • Kontrollprogram
 • Statusrapporter
 • Masshanteringsplaner
 • Anmälan/Tillstånd om återanvändning av avfall för anläggningsändamål
 • Deponier och lakvatten
 • Huvudstudier
 • Strategisk rådgivning

Vill du veta mer om Förorenade områden?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.