0 av 0 för ""

Miljötillstånd och utredningar

 

Miljötillstånd och utredningar

För att få bedriva en verksamhet som kan medföra störningar på människors hälsa och miljön behöver det ofta genomföras en miljöbedömning, enligt krav i miljöbalken. Även vid planering av infrastruktur och vid den kommunala fysiska planeringen är en miljöbedömning ofta ett krav.

Integrera miljöaspekter i planering och beslut

Miljöbedömning är en process som syftar till att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Processen omfattar bland annat samråd och framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Miljöfarlig verksamhet innefattar all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar på den yttre miljön och människors hälsa. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, påverkan på natur-, friluftsliv- och kulturintressen, avfallshantering och kemikaliehantering.

Vill ni ha hjälp med tillståndsansökan i vatten? Läs mer här

En miljöbedömning krävs bland annat vid:

 • Ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet
 • Ansökan om tillstånd till verksamheter eller åtgärder som kan påverka ett Natura 2000-område på ett betydande sätt
 • Planering av infrastrukturprojekt
 • Fysisk planering

Miljöfarlig verksamhet kan också vara anmälningspliktig, det vill säga inte kräva tillstånd enligt miljöbalken. Oftast krävs ändå någon form av miljöbedömning kopplat till anmälan. Sweco kan även hjälpa dig med alla typer av anmälningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

Samrådet är en viktig del av tillståndsprocessen. Sweco har lång erfarenhet av att stötta våra kunder under samrådsskedet och har även utvecklat en digital samrådsportal som möjliggör digitala samråd i våra uppdrag. Här kan berörda parter kan informera sig om ett projekt och lämna synpunkter digitalt, direkt i portalen.

Vad ska hanteras i tillståndsprocessen?

Som underlag till miljöbedömningen utförs olika typer av utredningar. Avgränsning och behov av undersökningar varierar från projekt till projekt. Sweco kan hjälpa dig att ta fram kompletta handlingar för ansökan inklusive behövliga utredningar. Exempel på områden som kan behöva utredas mer eller mindre fördjupat inom ramen för en miljöprövning är buller- eller vibrationer, kulturmiljö, naturmiljö, landskap, markföroreningar, hydrogeologi, luft, lokalisering, och behov.

Ta del av vår rapport: Nio förslag för en effektivare tillståndsprocess

Tre viktiga saker att tänka på vid ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken:

Grafisk databild

1. Förändring och framtid

Tänk strategiskt och ta höjd för framtidsplaner i handlingarna. Det är viktigt att få till ett flexibelt tillstånd för att möjliggöra framtida utveckling.

Apple watch på arm

2. Tidsaspekten

Hela processen fram till godkända handlingar kan ta lång tid. Olika typer av underlagsutredningar kan behövas för att möjliggöra bedömning av påverkan på människors hälsa och miljö. Vissa utredningar, som naturinventering, kan inte göras vintertid vilket kan orsaka fördröjning.

träd sett underifrån

3. Lagstiftningen är komplex

Fler och fler frågor måste idag utredas för att handlingarna ska anses vara kompletta.

Exempel på hur Sweco kan hjälpa vid ansökan om miljötillstånd:

 • tillhandahålla strategisk rådgivning kring ansökans omfattning
 • hålla i samrådsprocessen
 • genomföra digitala samråd
 • hantera myndighetskontakter
 • stötta i framtagande av ansökan (det juridiskt bindande dokumentet)
 • upprätta tekniska beskrivningar kopplat till design, process och utformning av verksamheten eller åtgärden upprätta miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
 • genomföra eventuella utredningar avseende t.ex. naturvärden på land och i vatten, buller, utsläpp till luft, förorenad mark, avfall, hydrogeologi, kulturmiljövärden med mera.
 • Ta fram ansökan om strandskydd, 12:6-samråd, tillstånd enligt kulturmiljölagen, tillstånd för markavvattning.

Varför välja Sweco?

Sweco har expertis inom alla de områden som krävs för att ta ett helhetsgrepp om en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Våra medarbetare finns på cirka 50 kontor spridda över landet, vi kan därför både nyttja vår lokala kännedom, men även våra resurser nationellt vid behov. Med lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med miljöbedömningar på land och i vatten har vi den kompetens som krävs för att stötta kunden med allt ifrån strategisk rådgivning till samråd och tekniska beskrivningar. Tillsammans med hydrogeologer, geotekniker, avfallsspecialister och annan expertis från Sweco erbjuder vi dig som kund det bästa teamet för uppdraget.

Vill du veta mer om Miljötillstånd och utredningar?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.