0 av 0 för ""

EU-taxonomin

EU:s taxonomi för hållbara investeringar

Den 1 januari 2022 trädde EU-taxonomiförordningen i kraft. Vad innebär det och vem omfattas av den nya rapporteringen? Här kan du läsa allt du behöver veta om EU-taxonomin samt hur Sweco kan hjälpa dig inom områden som omfattas av taxonomin.

En del av EU:s gröna giv

2019 presenterade EU-kommissionen sin gröna giv, the European Green Deal, som handlar om att EU ska ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen och där inga människor eller platser lämnas utanför. En viktig del handlar om att styra om finanserna till mer hållbara aktiviteter och därmed minska utsläppen. Där kommer taxonomin in, och sätter upp ett antal kriterier som ska underlätta identifieringen av miljömässigt hållbara investeringar.

2019

EU:s gröna giv presenteras

2022

EU-taxonomiförordningen träder i kraft

2050

Inga nettoutsläpp av växthusgaser

Vad är EU:s taxonomi?

Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin består av sex miljömål som är tydligt kopplade till den gröna given (Green Deal) och Parisavtalet. För två av målen finns kriterier redan på plats: Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till klimatförändringar. Kriterier för de övriga målen arbetas fram just nu.

EU-taxonomiförordningen trädde i kraft den 1 januari 2022 och innebär att företag som idag omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering (hållbarhetsredovisning), NFRD, samt finansmarknadsaktörer som erbjuder finansiella produkter inom EU, såsom banker, kapitalförvaltare, pensionsfonder med flera, behöver ange hur stor del av deras verksamhet som uppfyller kriterierna för en hållbar verksamhet.

De sex miljömålen

För att en verksamhet ska klassas som hållbar enligt taxonomin måste den ge ett väsentligt bidrag till något av de definierade målen i taxonomin:

 • Begränsning av klimatförändringar
 • Anpassning till klimatförändringar
 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 • Omställning till en cirkulär ekonomi
 • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Vad är en hållbar aktivitet?

Enligt EU-taxonomin måste följande kriterier uppfyllas för att en aktivitet ska anses vara hållbar:

 • Aktiviteten ska väsentligen bidra till minst ett av de sex miljömålen som är definierade av taxonomin
 • Aktiviteten får inte orsaka någon betydande skada mot något av de andra fem miljömålen
 • Aktiviteten måste uppfylla minimala skyddsåtgärder som sätter standard för företagens sociala hållbarhet, som exempelvis rättigheter i arbetslivet.

Vilka aktörer omfattas av taxonomin?

EU och medlemsländerna

– vid fastställande av offentliga åtgärder, standarder eller gröna märkningar för finansiella produkter och obligationer

Graf på datorskärm

Finansiella aktörer

– som erbjuder finansiella produkter inom EU

Företag

– som redan idag omfattas av den lagstadgade hållbarhetsredovisningen under EU-direktivet NFRD (över 500 anställda)

Vilka branscher omfattas?

 • Skogsnäring
 • Tillverkning
 • Energi
 • Vatten, avlopp, avfall och sanering
 • Transport
 • Bygg- och fastighet
 • Information och kommunikation
 • Vetenskap och teknik
 • Finans- och försäkringsverksamhet
 • Utbildning
 • Vård och omsorg
 • Kultur, nöje och fritid

Begränsad rapportering 2022

I ett första steg rapporteras vilken andel av omsättningen och utgifterna som härrör från hållbara aktiviteter. Företag som omfattas av den lagstadgade hållbarhetsredovisningen behöver alltså ställa sig frågan vilka aktiviteter i den egna verksamheten som omfattas av taxonomin för att kunna rapportera dessa. 2022 utgår rapporteringen endast från de två första miljömålen om begränsning av och anpassning till klimatförändringarna.

Full rapportering 2023

Från och med 2023 ska företag och verksamheter som omfattas av EU-taxonomin rapportera hur stor andel av deras omsättning, capex och opex, som är förenlig med EU-taxonomin. I praktiken innebär det att företag och verksamheter ska uppvisa hur stor del av omsättningen som uppfyller de krav som finns definierade i EU-taxonomin. Man ska också rapportera den andel av omsättningen som inte uppfyller kraven definierade i EU-taxonomin.

Hur kan Sweco hjälpa dig?

Sweco arbetar idag med en mängd företag som redovisar enligt EU-taxonomin, i olika branscher. Vi har expertis som kan lagar och processer och kan genomföra workshops för att se vilka företag som omfattas av taxonomin. Sweco kan också bistå med rådgivning, riskanalyser, bedömningar och rapporteringen. Sweco kan bland annat erbjuda följande tjänster:

 • Rådgivning och utbildning: Expertis inom regelverket, ekonomiska aktiviteter och klimatrisker
 • Inventering: Fastighetsbestånd, datainsamling, due diligence, klimatriskbedömning, hållbarhetsanpassning av fastigheter samt bedömning och analys
 • Rapportering: Kravuppfyllnad, bedömning och analys, sammanställning och rapportering
 • Strategi: ESG-strategier, plan för taxonomianpassning, klimatfärdplaner

Vill du veta mer om EU:s taxonomi?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.