Göteborg: Skydd mot översvämningar

För att skydda Göteborg mot översvämningar och stigande hav planeras två yttre skyddsportar. Göteborg är första staden i Skandinavien, som planerar att bygga yttre skyddsvallar för att skydda en hel stad.

Fakta

Uppdrag: Yttre skyddsportar

Plats: Göteborg

Kompetens: Klimatanpassning, arkitektur, anläggning

Kund: Göteborgs stads stadsbyggnadskontor

Uppdrag

Göteborg har drabbats hårt av översvämningar det senaste decenniet. Stigande havsnivåer i kombination med kraftiga regnoväder ökar risken ytterligare.

Sweco har genomfört en förstudie för hur yttre skyddsportar kan utformas för att skydda Göteborg mot översvämningar. Portarna ska byggas i Göta älv, en uppströms vid Jordfallsbron och en nedströms vid Älvsborgsbron. Swecos har bedömt lämpligaste lösningen för bygget samt beräknat kostnaderna för utformning, konstruktion och långsiktigt underhåll. Vilket beräknas till mellan 10 och 20 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär kostnaden för att bygga Västlänken.

Sweco har även tidigare haft i uppdrag att undersöka hur man bäst kan skydda Göteborgs vattennära bebyggelse från översvämningar. Ett alternativ var att bygga mindre barriärer där Säveån, Stora hamnkanalen, Vallgraven och Kvillebäcken mynnar ut i Göta älv. Mindre skydd kan behöva tas fram för de mest utsatta delarna under planeringstiden för de yttre skyddsvallarna.

Citat

"– Intensiva skyfall kan ha stora konsekvenser för städer. Det har vi sett inte minst i New Orleans och New York. I och med ett förändrat klimat och de extrema oväder som det kan medföra ökar behovet av ett ordentligt och pålitligt skydd. Genom att bygga två yttre skyddsportar i Göta älv minskar Göteborgs sårbarhet vid extrema väderförhållanden, säger Mats Andréasson, projektansvarig vid Sweco."

  • Mattias
    Salomonsson
    Teknikområdesansvarig Ytvatten och urbana vatten
    +46 727150017
    Fxvpxn r-cbfg