Ostlänken: Sveriges nya höghastighetsjärnväg

Sweco har valts ut av Trafikverket för att utforma en delsträcka i Ostlänken som blir Sveriges första höghastighetsjärnväg. Stambanan Stockholm - Malmö - Göteborg byggs ut med ett helt nytt dubbelspår för höghastighetståg.

Fakta

Uppdrag: Höghastighetsjärnväg

Plats: Norrköping

Kund: Trafikverket

Uppdragsperiod: 2015-2025

 

Kompetens: Järnvägsteknik, anläggning, samhällsanalys och strategi , vatten och miljö, arkitektur, projektledning,installation, IT för samhällsutveckling

Uppdrag

Uppdraget innebär att Sweco ska planera och projektera en drygt fyra mil lång sträcka höghastighetsjärnväg i Östergötland, bland annat genom centrala Norrköping.  

Det finns många aspekter att ta i beaktande. Exempelvis hur sträckningen ska dras i naturen på mest miljövänligt vis, hur bullerskydd ska se ut och hur människor och djur ska kunna passera spåren. Den dag då höghastighetstågen rullar frigörs också kapacitet på de gamla spåren vilket ger utrymme för gods- och regionaltrafik. Tåget blir dessutom ett snabbt och säkert alternativ vilket ökar möjligheterna för arbetspendling.

Hela Ostlänken omfattar drygt 15 mil ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Med persontåg som klarar hastigheter på över 300 kilometer i timmen skapas nya möjligheter för både människor och näringsliv. När hela den nya sträckan mellan Stockholm och Göteborg står klar kommer restiden mellan landets två största städer att krympa med en timme, ned till totalt två timmar.

Swecos arbete påbörjas i januari 2015 och beräknas pågå till 2025. Planen är att tågen ska börja rulla på den nya banan 2035.

Järnvägssatsningarna hänger ihop med de snabbt växande nordiska städerna och ambitionen är att skapa snabba och tillförlitliga transporter för att möjliggöra attraktiva arbetsmarknadsregioner.

Satsningarna öppnar för bostadsbyggande efter linjerna, regioner kan breddas och samhället utvecklas. Sweco har i en visionsstudie för den framtida järnvägen i Sverige visat på de åtgärder som behöver göras för att resandet ska kunna öka med 200 procent fram till år 2050.

Kontakt

Åsa Cumlin , uppdragsledare Sweco Sverige, 076 131 14 38, asa.cumlin@sweco.se