Social konsekvensbeskrivning Spårväg syd

Trafikförvaltningen studerar möjligheten att bygga en spårväg mellan flera områden i södra Stockholm; Flemingsberg, Skärholmen och Älvsjö. Denna tvärförbindelse som kallas Spårväg Syd, ska knyta ihop olika expansiva områden och underlätta byggandet av nya bostäder längs sträckan. Sweco fick i uppdrag av Trafikförvaltningen att göra en Social konsekvensbeskrivning, SKB, för Spårväg syd.

Uppdrag

I uppdraget studerades de sociala effekterna som Spårväg syd medför på både lokal och regional nivå. Genom konsekvensbeskrivningen kunde vissa sociala effekter identifieras som bland annat påverkade hur spårvägen ska gå och hur människor i områdena påverkas.

Analysen bygger på en större dialogprocess med allmänheten, där grundskoleelever och gymnasieelever var prioriterade målgrupper.  Utöver dialog sammanställdes statistik in kring tex, inkomst, utbildningsnivå, deltagande, ohälsa, arbetslöshet för att analysera de sociala konsekvenserna av ny kollektivtrafik på står. Slutsatserna i analysen visar att Spårväg syd skapar betydande social nytta bland annat för att spårvägen kopplar ihop områden av olika karaktär och förutsättningar.