Sociala nyttor och integrationsnyttor för Nya Ostkustbanan

Sweco genomför under våren 2016 en nyttoanalys för samarbetsorganisationen Nya Ostkustbanan AB, som består av flera kommuner längs Ostkustbanan. Kommunerna arbetar för att få dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall samt åtgärder som förbättrar kapaciteten mellan Sundsvall och Härnösand.

Uppdrag

I nyttoanalysen ingår att studera arbetsmarknadsnyttor, bostadsnyttor, godsnyttor, miljönyttor, studienyttor samt sociala nyttor och integrationsnyttor. I arbetet med sociala nyttor och integrationsnyttor har en utgångspunkt varit mänskliga grundläggande behov enligt Maslows behovshierarkier, samt de specifika behov som asylsökande och nyanlända har. 

Utbyggnaden skulle bland annat innebära väsentligt kortare restider, vilket skapar större möjligheter för alla att nå fler arbeten inom rimliga pendlingsavstånd. De snabbare kommunikationerna gör regionen mer attraktiv, men innebär samtidigt att många nya bostäder måste byggas. Dubbelspåret förbättrar människors möjligheter att tillgodose mänskliga behov av bra bostäder, arbete, gemenskap och att vara del av en attraktiv region. För asylsökande och nyanlända innebär kortare restider bättre förutsättningar för att bo kvar i regionen och samtidigt få fler av sina specifika behov tillgodosedda, bland annat att nå landsmän, sfi, utbildningar, praktikplatser och sjukvård.