Sweco utreder tekniska lösningar för detektion av brand i skog och mark

FAKTA

Uppdrag: Swecos experter inom brand- och riskteknik utreder möjligheterna att med digital teknik upptäcka bränder i skog och mark.

Kund: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB

Plats: Hela landet

Uppdrag

De senaste årens stora skogsbränder har ökat behovet av att tidigt upptäcka bränder samt på ett effektivt sätt kunna detektera brandens riktning, storlek etc. Swecos experter inom brand- och riskteknik utreder nu på uppdrag av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, möjligheterna att med digital teknik upptäcka bränder i skog och mark. Några av de framtida möjligheter vi undersöker är

  • Brandflyg med datalänk till marken
  • Värmedetektion med IR-teknik
  • Satelliter i rymden
  • Rökdetektion med radarteknik eller lidarteknik

För mer information kontakta Christian Jönsson, Affärsområdeschef Brand- och Riskteknik

Christian.jonsson@sweco.se