Vätgas som drivmedel

Forskning pekar på att vätgas kommer att ha en nyckelroll i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. Swecos projekt om vätgas innefattar bland annat installation av kommersiella tankstationer för vätgas i Stockholm och Göteborg. Sweco har också samordnat EU-ländernas planering av infrastruktur för vätgas samt bidragit till uppbyggnad av laddinfrastruktur.

Fakta

Uppdrag: Strategiska Innovationsagenda för vätgasdrivna fordon
Kund: Energimyndigheten
Plats: Nationellt uppdrag
Kompetens: Drivmedel, bränsleceller, processledning, FoU, transport- och energisystem

Uppdrag: HIT-2-Corridors
Kund: EU/TEN-T och projektpartners
Plats: Europa
Kompetens: Projektansökningar, drivmedel, projektledning

Uppdrag: SIP – Hydrogen Infrastructure for Transport, Syncronised Implementation Plan for Europe
Kund: Ministry of Infrastructure and the Environment (NL)
Plats: Europa
Kompetens: Energisystemanalys, drivmedel, processledning

Uppdrag

Strategisk Innovationsagenda för vätgasdrivna fordon

Sweco har fått i uppdrag att ta fram en strategisk innovationsagenda för fordon drivna med vätgas.

Projektet kommer att stärka innovationsområdet för vätgas och bränsleceller för fordon. Det kommer även att ge grund för nya FoU-projekt och nödvändiga aktiviteter för att nå; ökad kunskap, stärkt näringslivsutveckling, öka export och implementering av vätgas och bränslecellsfordon i Sverige.

Läs mer om uppdraget Strategisk innovationsagenda för vätgas

Uppdrag

HIT-2-Corridors: Tre vätgastankstationer och vätgasimplementationsplaner kring Östersjön

Bränslecellsfordon drivna med vätgas är ett bra alternativ för att nå nollutsläpp och EU vill nu säkerställa möjligheten att färdas med dessa fordon inom Europa. Sweco har fått i uppdrag att ansvara för teknisk integrering, kommunikation och projektledning för projektet HIT-2-corridors.

Som en del i HIT-2-Corridors kommer tre nya tankstationer att byggas under 2015; en i Stockholm (Arlanda), en i Göteborg (Lindholmen) och en i Voikoski i Finland. Tankstationerna är lokaliserade längs två av EU utsedda och strategiskt viktiga transportkorridorer, för att säkerställa möjligheten till resor inom Europa med fordon drivna av vätgas.

Bland de länder som ska skapa sina första implementationsplaner finns Finland, Belgien, Lettland och Polen. Sweco agerar som stöd och koordinator för dessa planer.

Projektsida för HIT-2-Corridors

uppdrag

SIP: plan för vätgasinfrastruktur

Sweco har koordinerat EU-länders implementationsplaner för vätgasinfrastruktur. Sweco fungerade som projektkoordinator i arbetet med syfte att synkronisera EU-ländernas planer för att sammanställa utvecklingen för vätgasinfrastruktur i Europa.

Läs mer

Kontakt