Samhällsanalys

Genom att samla in och analysera relevant information hjälper Swecos experter kunderna till väl underbyggda beslut. Vi utgår alltid från varje kunds specifika behov och tar fram anpassade analysmodeller för varje uppdrag. Med kvalificerade undersökningar, prognoser, strategier, och med människan som utgångspunkt, är vi med och utvecklar ett hållbart samhälle som är redo att möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Tjänster

 • Demografi och befolkningsprognoser
 • Organisation- och verksamhetsöversyner
 • Samhällsanalyser
 • Statistik och prognoser
 • Strategi och verksamhetsstöd
 • Samhällsekonomiska analyser och kommunal ekonomi
 • Social hållbarhet
 • Utvärdering och undersökning

Social hållbarhet

Social hållbarhet utgör en av tre dimensioner av hållbarhet, de andra två är ekologisk och ekonomisk. Om social hållbarhet är målet, sätter ekologin ramarna medan ekonomin ger oss medlen att nå våra mål. Det socialt hållbara samhället handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa och jämlikhet. Ett samhälle där individens behov står i centrum.

Hos Sweco är social hållbarhet en integrerad del i hela samhällsplaneringen. För att skapa ett rättvist, jämlikt och demokratiskt samhälle med medborgaren i fokus utgår vi från människans behov. Från ett övergripande nationellt och regionalt perspektiv ner till byggnadsnivå.

Vilka sociala konsekvenser och nyttor kan exempelvis ny kollektivtrafik och nya bostäder innebära för individen, för grupper och för samhället som helhet? Hur ska samhällets resurser fördelas för att komma alla till del och utnyttjas på bästa sätt? Frågor som dessa ingår i uppdrag som Sweco arbetar med inom social hållbarhet. Genom att tillhandahålla relevanta statistiska underlag och göra skräddarsydda analyser hjälper vi våra kunder att ta beslut utifrån människors bästa. Vi planerar och leder regelbundet olika dialog- och samverkansprocesser och vi ser dialogen som en avgörande del i arbetet med att involvera medborgare i samhällsplaneringen.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/samhallsanalys/samhallsanalys570x380.jpg

 • Pernilla
  Melin
  Affärsområdeschef Strategi & Statistik
  +46 725303214
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Mats
  Hermansson
  vd, Samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg