0 av 0 för ""

Omgivningspåverkan i byggskede

Bygg- och underhållsprojekt skapar ofta störningar för de som bor, arbetar och vistas i närheten. Med god planering i tidigt skede kan framkomlighet, tillgänglighet och trygghet säkerställas under byggprojektens alla skeden.

 

 

Omgivningspåverkan i byggskede

Bygg- och underhållsprojekt skapar ofta störningar för de som bor, arbetar och vistas i närheten. Med god planering i tidigt skede kan framkomlighet, tillgänglighet och trygghet säkerställas under byggprojektens alla skeden. Med rätt stöd och verktyg kan kommuner, regioner, entreprenörer, exploatörer och Trafikverket öka acceptansen och förståelsen hos de som påverkas av störningarna.  

God planering och kommunikation nycklar till framgång

Risken för problem med framkomlighet och störningar för verksamheter i genomförandeskedet minskas avsevärt genom god planering i tidigt skede. Ett fungerande samspel med omgivande intressenter brukar även ge positiva effekter på framdriften i projektet och en säkrare livs-, arbets- och trafikmiljö för berörda parter. Information och kommunikation är en av nycklarna till framgång. 

Flera olika delar av omgivningspåverkan i byggskede

Sweco har erfarenhet av alla olika delar av omgivningspåverkan i byggskedet exempelvis framkomlighet, buller och vibrationer, yt- och grundvattenpåverkan. Vi utreder och tar kontakt med berörda myndigheter i frågan för att proaktivt minimera negativ påverkan. Det är frågor som kan påverka tidplanen i projektet om de inte hanteras proaktivt.  

För att minimera dessa negativa följder av ett byggprojekt har vi på Sweco verktygen och kunskapen för ett lyckat genomförande. Vi stöttar våra kunder med insikter och vägledning som behövs för en heltäckande konsekvensanalys och en effektiv genomförandeplan. 

Riskanalys och mätningar

Genom att analysera risker och mätningar ser vi till att skapa en trygghet för omgivningen runt byggarbetsplatsen. För att uppnå detta följer vi upp både trafikmiljö, vibrationer, grundvatten, buller mm med mätningar av olika slag.  

Omgivningspåverkan – vår arbetsprocess

Steg 1: Nuläge och förutsättningar

Vi gör en områdesanalys av behov och påverkan för berörda intressenter och trafikslag. Därefter tar vi fram en arbetsanalys som beskriver vad som ska göras, hur och när i tiden. Utifrån det tas exempelvis en trafikföringsprincip eller en riskanalys fram. 

Steg 2: Vi identifierar mål och åtgärder

Vi identifierar mål tillsammans med relevanta intressenter och tar fram förslag på åtgärder för att uppnå dessa. Det handlar om att minimera störningarna för trafik, verksamheter, boende, arbetsplatser, skolor o s v i området.  

Ett av målen är exempelvis att upprätta trafikföringsprinciper för olika faser i projektet som förankras med ansvarig myndighet/er, kollektivtrafik, blåljusenheten med flera.  

Steg 3: Genomförandeplan

Vi tar fram en genomförandeplan som innehåller vidareutveckling och nedbrytning av mål, förslag på åtgärder, kontrollplaner och trafikföringsprinciper samt när i tiden olika åtgärder behöver sättas in.  Ansvarig utses för respektive åtgärd. Genomförandeplanen ligger sedan till grund för uppföljning av åtgärder samt mätning av effekter av dessa i byggskedet.   

Steg 4: Byggskede

Under byggskedet följer vi upp de åtgärder som vidtagits och sätter vid behov in ytterligare åtgärder. Genomförandeplanen är en viktig grund för detta arbete. 

Vill du veta mer om Omgivningspåverkan?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.