Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN

Vatten är en nödvändig och naturlig del av samhället, samtidigt som det hotar oss med översvämningar och vi förorenar vattnet med utsläpp. Klimatförändringarna och skärpt miljölagstiftning ställer allt hårdare krav och för att minimera samhällets negativa påverkan och för att hantera hoten, behövs avancerade beräkningar. Sweco har gedigen kunskap och erfarenhet av förnyelseplanering och miljöpåverkan som säkerställer kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

Hydrodynamisk modellering innebär att olika scenarion kan simuleras med hjälp av avancerade datormodeller, vilket gör det möjligt att beräkna flöden i allt från VA-ledningsnät till öppna havet. I VA-nät används beräkningar för att kartlägga tillskottsvatten, förutse effekten av ombyggnationer och översvämningsrisker. Hydrodynamiska modeller används för att beräkna översvämningar från skyfall samt strömmar och spridning av föroreningar i vattendrag, sjöar och hav. Även vågor, erosion, sedimenttransport och biokemiska processer beräknas med dessa modeller.

Swecos mätexperter utför bland annat kontrollprogram och strömmätningar med avancerad utrustning.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Mattias
  Salomonsson
  Teknikområdesansvarig Ytvatten och urbana vatten
  +46 727150017
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg