Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

IED, BAT och BREF

Industriutsläppsdirektivet (IED) innebär bland annat att de verksamheter som omfattas behöver tillämpa bästa tillgängliga teknik (BAT), samt krav på att redovisa utsläpp av föroreningar. I Sverige berörs cirka 1 300 anläggningar i ett 30-tal branscher av industriutsläppsdirektivet (IED).

Sweco har expertis när det gäller IED, BAT och BREF. Vi erbjuder rådgivning om hur kraven på bästa teknik ska tolkas och tillämpas för olika anläggningar, liksom om vilka åtgärder som behöver genomföras för att kraven ska uppfyllas, till exempel GAP-analyser. Swecos experter har även erfarenhet av att arbeta på EU-nivå med BREF-dokument och BAT-slutsatser, samt av att ta fram vägledning om hur kraven ska tolkas för olika branscher i Sverige.

Exempel på branscher vi har erfarenhet av är pappers- och massaindustri, gruv-, järn och stålindustri, avfalls- och energianläggningar samt kemisk industri.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg