Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

Kemikalier

Vi exponeras för kemikalier dagligen från till exempel kläder, hudprodukter, färg och barnleksaker. Målet med Swecos arbete är att bidra till ett större skydd för människors hälsa och miljön och samtidigt stärka företagens konkurrenskraft. 

Swecos miljökonsulter är experter på de krav och direktiv som reglerar marknaden för de flesta kemiska produkter och varor. Våra miljökonsulter hjälper företag att genomföra REACH-registrering och med anmälningar till ECHA och nationella kemikaliemyndigheter med mera. Vi utför också klassificering och märkning av kemiska ämnen och produkter, samt flera andra områden. Som miljökonsulter är vi bland annat experter på konserveringsmedel, biocidprodukter, färgämnen, kosmetik, hygien, textiler, rengöringsmedel och doftämnen.

Med Swecos internationella närvaro kan vi också erbjuda heltäckande regulatorisk rådgivning om såväl nationella regler som EU:s kemikalielagstiftning, i form av REACH, CLP (klassificering, märkning och förpackningar), samt biocid- och kosmetikförordningar. I vår verktygslåda finns flera etablerade metoder som IUCLID 6, R4BP3, REACH-IT, Chesar, SPC Editor, QSAR Toolbox, ePIC etc.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg