Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys

Att bo och leva nära vatten är eftertraktat, men ökade klimatförändringar medför nya utmaningar. Kraftigare regn, stigande havsnivåer och högre vattenflöden är något vi måste anpassa samhället efter. Våra engagerade konsulter och experter inom klimatanpassning hjälper till att förutse vilka konsekvenser klimatet kan få, till exempel i form av ökad översvämningsrisk.

Swecos konsulter har utvecklat en modell för samhällsekonomisk kostnads- och nyttoanalys (KNA) som har använts med framgång i ett stort antal projekt. Med hjälp av KNA kan vi göra en samhällsekonomisk analys av planerade åtgärder där nyttan, i form av minskade risker för översvämning, värderas mot kostnaderna för att genomföra åtgärderna. KNA gör det möjligt att tidigt identifiera de mest fördelaktiga åtgärderna och blir därmed ett mycket viktigt beslutsunderlag för alla typer av projekt.

Vi arbetar också med att kartlägga översvämningsrisker och föreslå åtgärder och tar fram strategier för reglering och tappning av vatten från sjöar. Vid utbyggnad i vatten i kustområden beräknar vi också strömmar. Våra konsulter tar fram miljökonsekvensbeskrivningar och olika typer av tekniska beskrivningar, samt projekterar dämmen och andra flödesreglerande konstruktioner.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Mattias
  Salomonsson
  Teknikområdesansvarig Ytvatten och urbana vatten
  +46 727150017
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg