Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • VA-teknik och ledningssamordning
 • Brand- och riskteknik
 • Luft

Luft

En god luftkvalitet är avgörande för människors hälsa. Utsläpp till luft är viktiga att utreda löpande inom egenkontrollen samt till exempel vid tillståndsansökningar för att säkerställa att miljökvalitetsnormer inte överskrids.

Swecos experter inom luft är arbetar löpande med ett stort antal utredningar. Vi hjälper till att utreda och beskriva konsekvenserna av en verksamhets utsläpp till luft och föreslår förebyggande åtgärder för att minska miljöpåverkan och uppfylla lagkrav och miljömål.

Sweco använder ett antal olika beräkningsmodeller för att så optimalt som möjligt beräkna och beskriva utsläppens konsekvenser när det gäller exempelvis spridning, exponering och nedfall av partiklar, kvävedioxid, svaveldioxid, kolväten och lukt.

Våra miljökonsulter skapar underlag till översikts- och detaljplaner, vi beräknar spridning från skorstens- och processutsläpp från industrianläggningar. Skapar luktutredningar från bland annat avloppsreningsverk samt underlag till infrastrukturprojekt som hamnar, järnväg, tunnelbana, väg och flygplatser.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Gabriella
  Ludvigsson
  Gruppchef Luft- och miljöanalys, Väst
  +46 734122806
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Väst
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emma
  Edfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Nord
  +46 727169058
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petra
  Bjurhall
  Regionchef, Öst Vatten
  +46 703171767
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Åkesson
  Regionchef, Vatten & Miljö, Syd
  +46 761418808
  Fxvpxn r-cbfg
 • Martina
  Söderström
  Regionchef Öst Miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.