Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

Luft

En god luftkvalitet är avgörande för människors hälsa. Utsläpp till luft är viktiga att utreda löpande inom egenkontrollen samt till exempel vid tillståndsansökningar för att säkerställa att miljökvalitetsnormer inte överskrids.

Swecos experter inom luft är arbetar löpande med ett stort antal utredningar. Vi hjälper till att utreda och beskriva konsekvenserna av en verksamhets utsläpp till luft och föreslår förebyggande åtgärder för att minska miljöpåverkan och uppfylla lagkrav och miljömål.

Sweco använder ett antal olika beräkningsmodeller för att så optimalt som möjligt beräkna och beskriva utsläppens konsekvenser när det gäller exempelvis spridning, exponering och nedfall av partiklar, kvävedioxid, svaveldioxid, kolväten och lukt.

Våra miljökonsulter skapar underlag till översikts- och detaljplaner, vi beräknar spridning från skorstens- och processutsläpp från industrianläggningar. Skapar luktutredningar från bland annat avloppsreningsverk samt underlag till infrastrukturprojekt som hamnar, järnväg, tunnelbana, väg och flygplatser.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Gabriella
  Ludvigsson
  Gruppchef Luft- och miljöanalys, Väst
  +46 734122806
  Fxvpxn r-cbfg
 • Josefine
  Friberg
  Gruppchef Helsingborg
  +46 708395631
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg