Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • VA-teknik och ledningssamordning
 • Brand- och riskteknik
 • Luft

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Samhällsutvecklingen medför ett ständigt behov av ny- och ombyggnad av bostadsområden, infrastruktur, industrier och mycket annat. Det innebär ofta krav på tillstånd från myndigheter och i många fall en utredning av hur miljön påverkas i form av en miljökonsekvensbeskrivning.

I miljöbalken finns det krav på att företag ska utreda miljöpåverkan när deras verksamhet kan komma att påverka miljön på ett betydande sätt. Det görs ofta genom en miljökonsekvensbeskrivning. MKB är både ett dokument som används som beslutsunderlag vid myndighetsbeslut men omfattar också själva framtagandet av dokumentet.

Swecos miljökonsulter har gedigen kompetens inom MKB för flera områden som väg- och järnvägsutbyggnad, industri, vattenverksamhet, kommunal planering, vindkraft, kraftledingsutbyggnad och mycket annat. Genom bred kompetens både inom miljöområdet och flera tekniska områden är vi väl rustade för de komplexa utredningsprocesser som en miljökonsekvensbeskrivning innebär och även de underlagsutredningar som ofta krävs. Ta också hjälp av Swecos miljökonsulter i uppföljning av tillstånd så som förstagångsbesiktningar, periodiska besiktningar eller i allmänt miljöstöd. Läs också om Swecos miljökonsulter som miljöstöd.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Peter
  Ekström
  Teknikområdesansvarig Miljöanalys
  +4660169045
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Anna
  Yman
  Vd, Vatten & Miljö
  +4686956305
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +462346428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Brodd
  Regionchef, Vatten & Miljö, Mitt
  +46184952944
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Väst
  +4636151835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emma
  Edfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Nord
  +4660169058
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petra
  Bjurhall
  Regionchef, Öst Vatten
  +46104845658
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Åkesson
  Regionchef, Vatten & Miljö, Syd
  +4640167183
  Fxvpxn r-cbfg
 • Martina
  Söderström
  Regionchef Öst Miljö
  +4686956222
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.