Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

Naturmiljö

En långsiktigt hållbar samhällsutveckling förutsätter kännedom om naturens värden, kunskap om ekosystemet och en medveten förvaltning av naturresurserna. Swecos biologer skapar lösningar för att värna om natur och biologisk mångfald.

Sweco utför mängder av ekologiska inventeringar och utredningar. Vid stora bygg- och infrastrukturprojekt utreder vi hur naturförhållanden påverkas och bidrar till att värna naturen som en resurs.

Våra specialister inom naturmiljö arbetar bland annat med analyser av ekosystemtjänster, inventeringar av särskilda naturvärden, land-, sötvattens- och artinventeringar, samt störningsproblematik kopplat till olika infrastruktursatsningar. Sweco har också experter inom artskyddsjuridik och vi tar fram ansökningar för dispenser och tillstånd för artskydd samt skyddade områden. Våra biologer ger förslag till kompensationsåtgärder och tar fram kontrollprogram. Swecos breda kompetens gör att vi alltid kan sätta ihop team med passande specialkunskaper.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg