Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • VA-teknik och ledningssamordning
 • Brand- och riskteknik
 • Luft

Naturmiljö

En långsiktigt hållbar samhällsutveckling förutsätter kännedom om naturens värden, kunskap om ekosystemet och en medveten förvaltning av naturresurserna. Swecos biologer skapar lösningar för att värna om natur och biologisk mångfald.

Sweco utför mängder av ekologiska inventeringar och utredningar. Vid stora bygg- och infrastrukturprojekt utreder vi hur naturförhållanden påverkas och bidrar till att värna naturen som en resurs.

Våra specialister inom naturmiljö arbetar bland annat med analyser av ekosystemtjänster, inventeringar av särskilda naturvärden, land-, sötvattens- och artinventeringar, samt störningsproblematik kopplat till olika infrastruktursatsningar. Sweco har också experter inom artskyddsjuridik och vi tar fram ansökningar för dispenser och tillstånd för artskydd samt skyddade områden. Våra biologer ger förslag till kompensationsåtgärder och tar fram kontrollprogram. Swecos breda kompetens gör att vi alltid kan sätta ihop team med passande specialkunskaper.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Peter
  Ekström
  Teknikområdesansvarig Miljöanalys
  +46 702772462
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Mats
  Åkesson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Vatten
  +46 761418808
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petra
  Bjurhall
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Vatten
  +46 703171767
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg
 • Martina
  Söderström
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.