Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

Oljejouren och miljöolyckor

Sweco arbetar som expertstöd vid miljöolyckor, exempelvis oljeutsläpp från fartyg, utsläpp av olja eller kemikalier från industrier och bränder i industrianläggningar.

Swecos oljejour kan bistå med rådgivning och information vid utsläpp av olja och kemikalier i samband med olyckor, haverier och bränder. Sweco kan erbjuda rådgivning både på telefon och på plats i bekämpningsfasen och vid sanering efter ett oljeutsläpp. Vi hjälper till att planera hur ett utsläpp ska hanteras och effekterna minimeras. Vi arbetar på uppdrag av räddningstjänst, miljö- och hälsoskyddskontor, länsstyrelser och privata verksamheter.

På Sweco finns experter som har kunskap om marina och limniska miljöfrågor och är väl insatta i olika miljöeffekter av utsläpp. Vi har också experter inom markmiljö och toxikologi. Vi kan analysera hur olja och kemikalier förändras och rör sig efter ett utsläpp, genomföra provtagning, samt ge råd om skyddsåtgärder vid bekämpning och sanering. Vi kan även bistå med risk- och sårbarhetsanalyser och förebyggande arbete.

 

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Ingrid
  Håstad
  Expert oljesanering och avfall
  +46 734126279
  Fxvpxn r-cbfg
 • Niklas
  Törneman
  ekotoxikolog, miljökemist, modellering av oljespridning
  +46 734128014
  Fxvpxn r-cbfg
 • Linda
  Hallberg
  expert farligt avfall och sanering
  +46 725111675
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg