0 av 0 för ""

Vatten, energi och industri

Vi erbjuder moderna tekniska lösningar som säkerställer tillgång till rent vatten, tillförlitlig energiförsörjning och resurseffektiva industrianläggningar.

Vatten, energi och industri i en hållbar samhällsutveckling

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Drivkrafterna för att skapa en hållbar samhällsutveckling leder till efterfrågan på moderna tekniska lösningar. Tillgång till rent vatten, tillförlitlig energiförsörjning och resurssnåla industrianläggningar är exempel på sånt vårt arbete leder till. Swecos konsulter har det som krävs för att hantera utmaningar i skiftande situationer – även när klimatförändringar och växande städer höjer kraven.

Rådgivare till industrin i hållbar omställning

Hållbar omställning sker i alla delar av samhället. Inte minst inom industrin, där vi samarbetar nära med våra kunder för att minska industrins klimatpåverkan.

Swecos experter inom vatten, energi och industri arbetar med många av de frågor som är avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Våra vatten- och miljökonsulter arbetar bland annat med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. På energiområdet arbetar våra experter med övergången från fossil till förnybar energi, energieffektivisering och introduktion av nya drivmedel som el och vätgas. Vi hjälper till i energiomställningens alla delar från nybyggnation av anläggningar till bränslebyten eller miljövärderingar. Industrin har en nyckelroll i omställningen för att bidra till minskade utsläpp, förbättrad resursanvändning och ekonomisk tillväxt. Här samarbetar vi med flera nytänkande och framåtblickande kunder och projekt runt om i Europa.

Fossilfri och cirkulär industri

Inom EU står industrin idag för cirka 20 procent av utsläppen. Samtidigt återvinns endast 12 procent av de material som används inom industrin i EU. Att ställa om till en fossilfri och mer cirkulär industri är två starka trender som präglar många av Swecos industriprojekt. Denna utveckling ligger i linje med exempelvis EU:s gröna giv, där hållbar industri och cirkulär ekonomi är två prioriterade områden. För industrin innebär investeringar inom dessa områden även möjligheter att stärka sin konkurrenskraft.

Att värna om vattnet

Vatten är en av jordens viktigaste naturresurser och vi är beroende av att det är rent och fritt från skadliga ämnen. Våra experter hjälper till att bevara och använda världens vatten på smartast möjliga sätt så att det räcker till många.

Energiomställning pågår

Att minska klimatpåverkan och samtidigt tillgodose samhällets växande behov av energi är en av vår tids största utmaningar. Vi ser just nu en omfattande omställning till fossilfria industrier och fortsatt utbyggnad av förnybar energi. Swecos energikonsulter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Hur energin produceras, distribueras och används så effektivt som möjligt.

För Sweco på koncernnivå har vi under året identifierat vilka globala hållbarhetsmål som är mest affärskritiska, och där vi har störst möjlighet att kunna påverka.

Globala delmål i fokus inom vatten, energi och industri:

  • Rent vatten och sanitet för alla
  • Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning
  • Integrerad förvaltning av vattenresurser
  • Skydda och återställa vattenrelaterade ekosystem
  • Öka andelen förnybar energi i världen
  • Fördubbla ökningen av energieffektivitet och delmål
  • Tillgängliggöra forskning och teknik samt investera i ren energi

Projekt inom Vatten, energi och industri