0 av 0 för ""

Koldioxidavskiljning för CCS och CCU

Koldioxidavskiljning för lagring CCS och användning CCU

Koldioxidavskiljning och lagring så kallad Carbon Capture and Storage (CCS) eller Koldioxidavskiljning och användning så kallad Carbon Capture and Utilization (CCU) – har identifierats som en nödvändighet för att vi ska uppnå de globala klimatmålen.

CCS – för lagring

CCS innebär att koldioxid avskiljs från en utsläppskälla för att sedan komprimeras under högt tryck. Därefter behöver koldioxiden mellanlagras innan den transporteras till permanent slutlagring. Mellanlagringen kan exempelvis ske vid anläggningen eller i hamn och transporten kan ske via rörledning, fartyg, tåg eller vägtransport. Den permanenta slutlagringen sker i geologiska formationer flera kilometer under havsbotten, dit koldioxiden pumpas ned och med tiden mineraliseras.
Det finns också avskiljning av biogen koldioxid t.ex. från förbränning av biobränslen där begreppen bio-CCS eller BECCS används. Eftersom Bio-CCS eller BECSS (Bioenergy Carbon Capture and Storage) använder biogent kol som naturligt finns i omlopp i atmosfären ger lagringen en s.k kolsänka, och kan därför klassas som s.k minusutsläpp eller negativa utsläpp.

CCU – för användning

CCU innebär att koldioxid avskiljs och nyttiggörs, exempelvis genom att koldioxiden används som råvara i bränslen eller nya material. CCU binder koldioxid tillfälligt i produkter men ger ingen permanent lagring av koldioxiden. Genom användning av biogen koldioxid i CCU kan fossila källor av kol ersättas i produkter. Avskiljningssteget är identiskt med det för CCS men skillnaden mellan teknikerna är koldioxidens slutanvändning och uppehållstid.

CCS och CCU nödvändiga för att uppnå de globala klimatmålen

CCS och CCU har identifierats som nödvändiga för att uppnå de globala klimatmålen. Sverige ska uppnå nettonollutsläpp senast 2045. I och med detta har Sverige fattat beslut om att satsa på bio-CCS för att uppnå så kallade negativa utsläpp. Genom att utföra en storskalig implementering av bio-CCS i Sverige kan svårreducerade fossila utsläpp kompenseras genom negativa utsläpp, både inrikes och utrikes. Detta skapar i sin tur möjlighet att bidra till flexibilitet och kostnadseffektivitet i omställningen till ett förnybart energisystem.

Var befinner sig utvecklingen inom CCS och CCU?

Det finns ett mycket stort politiskt intresse för både CCS och CCU, både i Sverige och i Europa. Idag finns ett flertal europeiska initiativ med målet att etablera storskaliga lager för koldioxid. Northern Lights, ett norskt initiativ för storskalig lagring, är ett av projekten som kommit längst och har lyfts fram som ett lämpligt alternativ för svensk koldioxid. Det norska storskaliga lagret förväntas sättas i bruk år 2024. Lagring av koldioxid i Sverige bedöms dock inte var aktuellt i närtid.

Sweco har den expertis som krävs för att hjälpa våra kunder inom CCS och CCU

Sweco har den samlade expertis som krävs för att hjälpa våra kunder med utmaningar kopplat till CSS och CCU. Vi kan bland annat utföra:

  • Tekniska förstudier och genomförandeprojekt för koldioxidavskiljningsanläggningar inklusive distributionskedjan
  • Utredningar av anläggningsspecifika förutsättningar för koldioxidavskiljning
  • Utredningar av förutsättningar för etablering av mellanlager
  • Utredningar av distributionsinfrastruktur för transport av koldioxid
  • Kostnadsberäkningar för hela CCS-kedjan från koldioxidavskiljning, mellanlager, transport och slutlagring
  • Kartläggningar av policy och regulatoriska förutsättningar
  • Författande av ansökningar till finansiellt stöd på nationell nivå (t.ex Industriklivet) och EU-nivå (t.ex Innovation fund)
  • Tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar för processer inom CCS och CCU
  • Marknadsanalyser inom CCU, exempelvis inom marknaden för elektrobränslen

Varför välja Sweco?

Sweco har kompetens inom samtliga steg i CCS-kedjan, från strategisk rådgivning till drift och underhåll. Våra konsulter har djup kunskap inom energiteknik, processteknik, miljö och tillstånd, geologi, energimarknader, logistik med mera. Genom vår breda kompetens inom energisystem, energipolicy och energiprocesser kan Sweco hjälpa till med allt från konceptuell analys till projektering och kan redovisa en välgrundad helhetsbedömning av ekonomiska och tekniska förutsättningar för att utveckla, bygga, och driva en CCS-anläggning. Vi utför analyser av policy och marknadsförutsättningar, tar fram och utformar ansökningar för tillgängliga ekonomiska bidrag, genomför förstudier, projekterar och utformar processflöden. Inom Sweco finns även gedigen erfarenhet av att arbeta med CCU (Carbon Capture and Utilization), bland annat genom teknoekonomiska utredningar av anläggningsspecifik potential samt analyser av Power-to-Gas.

Vill du veta mer om Koldioxidavskiljning för CCS och CCU?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.