0 av 0 för ""

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp inom Sweco

Vi hanterar vatten i olika situationer – allt från att skapa tillgång till rent vatten till att skydda samhällen från översvämningar med lösningar anpassade efter ett förändrat klimat.

Behandla vattnet varsamt

Att behandla vattnet varsamt är en viktig del i det hållbara samhället. Vatten är en av jordens viktigaste naturresurser och vi är beroende av att det är rent och fritt från skadliga ämnen. Våra experter hjälper till att bevara och använda världens vatten på smartast möjliga sätt så att det räcker till många. Sweco utför årligen ett stort antal utredningar och undersökningar för att skydda våra yt- och grundvatten. Vi utreder hur vattenförhållanden påverkas, gör miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samt tar fram vattenförsörjningsplaner vid bygg- och infrastrukturprojekt. Våra experter har också ingående kunskap om EU:s ramdirektiv för vatten.

Vill ni ha hjälp med frågor inom vattenmiljö? Läs mer här

Rent vatten för alla

Ett globalt hållbarhetsmål i fokus för Sweco är rent vatten och sanitet för alla. Störst möjlighet att göra skillnad har vi i våra kundprojekt.

Delmålen vi främst bidrar till genom våra kundengagemang är:

6.3 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.5 Genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

6.6 Skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar

Med Swecos hjälp kan ni:

 • bygga infrastruktur utan oönskade effekter på vårt värdefulla grundvatten.
 • utforma trygga och robusta system för transport av dricksvatten och spillvatten.
 • skapa funktionell avvattning med moderna anläggningar som även fungerar vid extrema regn.
 • säkerställa att översvämningar från hav och vattendrag hanteras framtidssäkert.

Vi kan stötta er med tjänster inom:

Grundvatten & vattenresurser
 • Hydrogeologi i infrastrukturprojekt
 • Vattenskydd och vattenrätt
 • Modellering av grundvatten
 • Grundvattentäkter
Ytvatten & VA-teknik
 • Projektering och beräkning av VA-ledningar
 • Utformning av dagvattenanläggningar
 • Klimatanpassning och översvämningsutredningar
 • VA-management

Vill du veta mer om Vatten och avlopp?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.