0 av 0 för ""

Dagvatten

På Sweco arbetar cirka 200 konsulter med att försöka se dagvatten som en resurs i samhällsbyggandet och inte enbart ett problem som behöver lösas.

Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt vatten, ofta regn- och smältvatten, som rinner av från markytor såsom gator, parkeringsplatser och tak. Dagvatten kan ställa till stora bekymmer i form av översvämningar efter skyfall eller sprida med sig föroreningar från urbana och industriella områden, men rätt använt kan det också vara en stor resurs i samhällsplaneringen.

Om dagvatten planeras för och används i samhällsbyggnadsprocessen går det att minimera riskkostnader från översvämningar, ge mer attraktiva boendemiljöer och minska föroreningstransporten till recipienterna.

Hantering av dagvatten – mer aktuellt än någonsin

Våra städer byggs allt tätare med i stort sett samma ledningsnät som byggdes på 30-40-50-60-talet, vilket gör att ledningarna blir fulla och översvämningar uppstår. Konventionella ledningsnät med utsläppspunkter direkt i bäckar, åar, sjöar och kustvatten transporterar också föroreningar till naturen. Idag strävar vi istället efter att försöka synliggöra dagvattnet med öppna lösningar och hellre gräva diken och rinnstråk genom parker och grönytor för att fördröja och rena dagvattnet, samt skapa attraktiva boendemiljöer och parker.

De extrema skyfallen har kommit upp allt högre på den kommunala agendan, bland annat sedan Köpenhamn drabbades hårt av ett kraftigt skyfall 2011. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att minska riskerna i befintliga miljöer och säkerställa att ny infrastruktur och bebyggelse inte planläggs med inbyggda översvämningsrisker.

Vanliga utmaningar inom dagvatten

Utmaningar inom dagvattenhantering kan vara av såväl teknisk som administrativ karaktär. En problemställning som är enkel att lösa i teorin kan vara svår att realisera på grund av exempelvis exploatering, budget och ansvarsfördelning. Detta kan skapa en osäkerhet och leda till dyrare anläggningar som inte löser det mest angelägna utmaningarna.

Några exempel på vanliga utmaningar inom dagvatten:

Två personer tittar på en husmodell

Hur VA-huvudmännen ska kravställa dagvattenhanteringen inom detaljplaner, i bygglovsprocessen och i utförandeskedet.

Malmö by night

Hur nya områden ska anslutas till befintliga områden som dimensionerats med helt andra riktlinjer än vad som gäller idag.

Fabriksanläggning

Vilka krav som ska ställas på dagvattenhanteringen inom tillståndsansökningarna för större verksamheter. Idag görs olika, ibland godtyckliga, bedömningar kring vad som tillåts och inte.

Så här kan vi hjälpa er inom dagvatten:

  • Framtagande av riktlinjer och strategidokument för hur dagvatten bör hanteras av kommuner och VA-huvudmän.
  • Dagvattenutredningar för alla skeden i kommunala planprocessen (översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner).
  • Projektering av anläggningar som möter kraven som fastställts av kommuner eller andra myndigheter (bygghandlingar, förfrågningsunderlag).
  • Översvämningsutredningar för att identifiera och minimera risker i samband med skyfall (för både offentliga och privata verksamheter).

Varför välja Sweco?

På Sweco arbetar cirka 200 konsulter med att försöka se dagvatten som en resurs i samhällsbyggandet och inte enbart ett problem som behöver lösas.

Vi har även:

  • den juridiska kompetensen som krävs för att möta kraven i tillståndsärenden, navigera mellan plan- och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster samt boverkets riktlinjer.
  • den tekniska kompetensen för att ta fram rätt teknisk lösning för varje specifik applikation.
  • spetsen i några av de mest framstående samhällsbyggnadsexperterna inom respektive område.
  • vana att jobba i stora multidisciplinära uppdrag som sammanfogar dessa kompetenser med all övrig kunskap som krävs för att bygga samhällen med en hållbar framtid.

Vill du veta mer om Dagvatten?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.