0 av 0 för ""

Grundvatten

Varje år utför Sweco mängder av undersökningar och utredningar för att skydda vårt yt- och grundvatten.

 

Grundvatten – viktig fråga ur flera perspektiv

Grundvatten är vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Det kan användas för exempelvis dricksvatten, bevattning eller energiutvinning men det kan också behöva hanteras vid många olika typer av byggprojekt, som infrastruktur- eller anläggningsarbeten. Grundvatten är också en viktig del i ekosystemen och naturvärdens mående och funktion.

Ökat fokus på frågor kring grundvatten

Grundvattenfrågorna har hamnat högre upp på agendan i Sverige de senaste åren. En anledning har varit vattenbrist, men det är också ett resultat av ett allt större miljö- och hållbarhetsfokus i samhället. Skydd och kontroll av våra grundvattenresurser prioriteras både när det gäller kapacitet och kvalitet, vilket får konsekvenser för många inom samhällsbyggnadsområdet. Vattenfrågan är central i arbetet med de pågående klimatförändringarna och bilden av Sverige som ett land med nästintill oändliga vattenresurser har förändrats. Vi behöver tänka cirkulärt, hållbart och vara rädda om de grundvattenresurser vi har.

Allt viktigare med grundvattenutredningar, bedömningar och beräkningar

Som utgångspunkt kräver all grundvattenbortledning tillstånd enligt Miljöbalken, vilket i Sverige prövas av Mark- och miljödomstolen. Tillståndsprocessen för vattenverksamhet består av olika delar och steg, samt innefattar fler åtgärder än enbart grundvattenbortledning. Den sökande behöver bland annat redogöra för hur verksamheten kommer påverka allmänna och enskilda intressen vilket ofta kräver omfattande utredningar.

Grundvattenfrågorna kommer in både i samhällsplanering och i specifika samhällsviktiga verksamheter och industrier, vilket ställer krav på hydrogeologiska utredningar och förståelse för komplexiteten i hur olika typer av frågor hänger ihop. Inte sällan behöver komplicerade avvägningar göras mellan exempelvis miljöpåverkan, ekonomi och byggbarhet. Grundvattenutredningar, bedömningar och beräkningar kan genom detta få stor betydelse i olika samhällsbyggnadsprojekt vilket ställer höga krav på rätt kompetens.

Vanliga utmaningar inom området grundvatten

Frågeställningar knutna till hydrogeologi är komplexa och kommer in i flera skeden, men kan vanligen grupperas översiktligt utifrån om:

 • Grundvattnet är en eftertraktad resurs där en god vattentillgång och kvalitet utgör en del i att skapa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning av något slag.
 • Grundvattnet utgör ett hot eller medför någon slags problematik i anslutning till bygg- och anläggningsarbeten.

Oavsett vilken frågeställning som är aktuell behöver de aktuella grundvattenförhållandena utredas, och om resultaten är ogynnsamma blir konsekvenserna ofta mycket större och mer utbredda än vad man kanske kunde föreställa sig.

Swecos konsulter hjälper både kunder inom vattenförsörjningssegmentet, som exempelvis kommuner, industrier eller lantbrukare, och kunder inom bygg- och infrastruktursegmentet, som exempelvis Trafikverket eller fastighetsbolag. Vi kan hjälpa dig som kund med utmaningar inom alla områden som berör hydrogeologi, exempelvis bestämma kapacitet i grundvattenmagasin, skyddsfrågor, tillstånd för vattenverksamhet eller byggteknik.

Sweco har ett stort antal hydrogeologer och en samlad hydrogeologisk kompetens, som kan samverka med alla andra teknikområden inom samhällsbyggnad.

Hur kan Sweco stötta er inom området grundvatten?

Vi kan stötta med utredningar, underlag, bedömningar, utformning och juridisk kompetens som:

 • Underlag för tillståndsansökan för grundvattenbortledning enligt Miljöbalken
 • Förfrågningsunderlag för entreprenader och byggplatsuppföljning
 • Grundvattennivåmätning och kontrollprogram
 • Utformning av system för att kontrollera grundvattentryck för stabilitetsåtgärder
 • Bedömning och utvärdering av ett grundvattenmagasins kapacitet och kvalitet
 • Underlag för riskbedömning och projektering i byggprojekt med hänsyn till grundvattenförhållanden
 • Vattenförsörjningsplanering
 • Utformning av vattenskyddsområden
 • Prospektering för nya grundvattentäkter
 • Hjälpa till med juridisk hantering av grundvattenuttag
 • Utredningar av grundvattenförhållanden och grundvattenberoende intressen

Vill du veta mer om grundvatten?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.