0 av 0 för ""

Översvämningar

Översvämningar

Gemensamt för de översvämningar som vi arbetar med på Sweco är att det handlar om vatten som av någon anledning befinner sig på en oönskad plats. Det kan handla om sjöar och vattendrag som svämmar över efter långvarigt eller intensivt regn, havet som stiger i samband med stormar eller skyfall som drabbar våra samhällen. Ofta är även vårt åldrade VA-ledningsnät inblandat i problematiken och bidrar till översvämningar av källare eller lågt liggande mark.

Ökat fokus på översvämning inom finansiell sektor

Översvämningar syns återkommande i media, både i och utanför Sverige. Eftersom de medför en påtaglig ekonomisk risk, har intresse för översvämningsfrågan ökat hos aktörer på den finansiella marknaden. Banker och försäkringsbolag är intresserade av genomförda karteringar och även börjat göra egna studier.

Så påverkar översvämningar våra samhällen

Våra kunder har flera olika utmaningar inom området. Kommuner kan ha egendom som är direkt hotad av vatten och verksamheter som hindras vid översvämning, exempelvis undervisning, vård och omsorg. Även framkomligheten påverkas av översvämningar vilket leder till både samhällsekonomiska kostnader och får konsekvenser för vår säkerhet när utryckningsvägar för blåljustrafik blir otillgängliga.

Kommunerna har ett ansvar för att planera den fysiska miljön så att den uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen (PBL) och dess aktuella praxis. De senaste åren har inträffade översvämningar alltmer kommit att sätta ljuset på detta. Sweco har därför ständigt pågående utredningar kopplade till att befintliga problemområden, men även säkerställa att nya områden planeras på ett säkert sätt inför eventuella översvämningar. Dessa utredningar utförs allt oftare utifrån ett hydrologiskt helhetsperspektiv. Hela avrinningsområden studeras för att så långt som möjligt få en god planering såväl idag som i framtiden, samt tydliggöra eventuella kvarstående risker.

Swecos modell för kostnadsnyttoanalys av klimatanpassning

Swecos konsulter har utvecklat en modell för samhällsekonomisk kostnads- och nyttoanalys (KNA) som har använts med framgång i ett stort antal projekt. Med hjälp av KNA kan vi göra en samhällsekonomisk analys av planerade åtgärder där nyttan, i form av minskade risker för översvämning, värderas mot kostnaderna för att genomföra åtgärderna. KNA gör det möjligt att tidigt identifiera de mest fördelaktiga åtgärderna och blir därmed ett mycket viktigt beslutsunderlag för alla typer av projekt.

Exempel på hur vi kan stötta inom översvämningar:

  • Framtagning av ambitionsnivå och därtill följande policys för översvämningar.
  • Beräkningar av högvatten och vågor i hav och sjöar, flöden i vattendrag, grundvattennivåer, markavrinning och belastning på avloppsledningsnät.
  • Fastställande av återkomsttider för olika händelser.
  • Framtagande av åtgärdsplaner.
  • Projektering och konstruktion av åtgärder.
  • Kostnadsnyttoanalyser för åtgärder.
  • Utbildningar av politiker och andra intressenter.

Varför välja Sweco?

Sweco har kompetens att hantera hela kedjan från problemidentifiering och kartering, till färdiga åtgärder. Vi arbetar i översvämningsuppdrag från alla delar av Sverige. I flera av uppdragen har vi med kollegor från andra länder, exempelvis Nederländerna, Danmark och Norge, med specialistkompetens inom området. Vi deltar även i uppdrag utomlands, vilket gör att erfarenheter tillförs den svenska marknaden. Sweco deltar aktivt i forskning och utveckling, och har medverkat vid framtagning av flera nationella vägledningar och rapporter inom översvämningsområdet.

Vill du veta mer om översvämningar?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.