0 av 0 för ""

Smart Water

– intelligenta lösningar inom vatten och avlopp.

Smart Water

Bräddning och översvämning på grund av bristande kapacitet i spillvattennäten är en vanlig utmaning i våra kommuner. Genom att styra systemet på ett smartare sätt kan vi bidra till att lösa dessa utmaningar. Vi använder oss av en teknik som kallas hybrid intelligens som innebär att vi kombinerar artificiell intelligens (AI) med matematiska samband. Denna teknik möjliggör helt nya lösningar inom vatten och avlopp – vi kallar det Smart Water.

Med samarbetspartners utvecklar Sweco en tjänsteportfölj inom Smart Water där framåtsträvande kommuner ingår i utvecklingsarbetet. Redan nu finns färdiga tjänster och fler kommer att rullas ut under våren 2022. I ett första skede ligger fokus på att ta fram lösningar för att optimera flödet i ett spillvattensystem och på så sätt minimera exempelvis bräddning, källaröversvämningar, energiförbrukning och underhåll. Ett banbrytande komplement till det viktiga uppströmsarbetet.

Vill du vara med i innovationsutvecklingen eller ser potential för vår teknik i andra områden?
Kontakta oss via formuläret längst ner på denna sida!

Sweco kombinerar 100 år av ingenjörskonst med ny innovativ teknik som kommer bidra till att göra infrastrukturen och de kommunala anläggningarna inom vatten och avlopp effektivare och mer hållbara.

Varför behövs Smart Water?

Sveriges VA-system är i stort behov av underhåll och nyinvestering. Därför är optimering och effektivisering av va-nätets prestanda både kostnadseffektivt och hållbart. Här är några av de utmaningar våra kommuner står inför:

 • Ökad inläckage på grund av ett åldrande spillvattennät.
 • Ökad urbanisering och befolkningstäthet skapar en kapacitetsbrist i spillvattennätet.
 • Klimatförändringar leder till ökad och mer intensiv nederbörd, något som också blir värre över tid.
 • Ökade myndighetskrav kring exempelvis rening, uppströmsarbete och miljöpåverkande bräddning.
 • Omvandling av systemuppbyggnad och anläggningsbestånd är en bärande del av många huvudmäns långsiktiga strategi.

Vilka tjänster finns tillgängliga idag inom Smart Water?

Blått vatten i närbild

Tillskottsvattenanalys

– få bättre koll på tillskottsvattnet.

Graf på datorskärm

Bräddningsanalys

– när, var och hur bräddar det i ert VA-system?

Pumpstation

Smart pumpstyrning

– utnyttja potentialen i ert system och få ett jämnare flöde, minskad risk för översvämning och bräddning, samt lägre energiförbrukning.

Smart Water i vårt spillvattennät

En växande befolkning och ett extremare klimat blir en allt större utmaning för landets åldrande VA-system. Kommunernas pumpstationer klarar ofta inte av att hantera större mängder vatten som flödar in i spillvattennätet på en och samma gång. Detta leder till källaröversvämningar och bräddning med besvärliga miljöproblem, kostnader och omfattande behov av investeringar som följd. Med hjälp av våra lösningar inom Smart Water kan pumpstyrningen i VA-systemet optimeras och dessa utmaningar begränsas utan omfattande investeringar.

En smartare pumpstyrning har många fördelar:

 • Minskad bräddning i spillvattennät.
 • Minskat behov att bygga ut VA-systemet med exempelvis större ledningar, bräddmagasin och pumpstationer.
 • Minskad miljöbelastning och olägenheter för kommuninvånarna.
 • Utjämnat flöde till reningsverket.
 • Förbättrat underlag för rapportering till tillsynsmyndigheten.
 • Ökad kunskap om tillskottsvatten samt var och när bräddning sker.
 • Möjlighet till ökad regelefterlevnad.
 • Möjlighet att minska energiförbrukning.
 • Ökat fokus på digitalisering, innovation och hållbarhetsarbete.
 • Möjlighet att skapa en prioritering för bräddning.
 • Pumpstationsdiagnostik.

FAQ Smart Water i spillvattennätet

Hur löser ni datasäkerheten?

Beprövad teknik som används av kunder med mycket höga krav på datasäkerhet. Våra datasäkerhetsexperter kan anpassa lösningen efter era krav och system.

Är det inte bara att pumpa så mycket det bara går i samband med nederbörd?

Lösningen ligger i hur pumpstationerna och hela systemet samverkar och inte i hur mycket pumparna utnyttjas. Att endast optimera en pumpstation riskerar att leda till suboptimering.

Finns det tillräcklig volym i systemet för att kunna påverka utfallet?

Optimeringen strävar efter att utjämna flödet i systemet vilket sker genom förbättrad pumpstyrning och inte genom lagring av vatten i systemet. Den volym som finns tillgänglig i systemet används optimalt.

Finns det någon risk att den artificiella intelligensen löper amok?

Hybrid intelligens medför att den artificiella intelligensen kan anpassas så att den endast arbetar inom vissa bestämda ramar. Förloras kopplingen mot SCADA-systemet/pumpstationerna träder den ordinarie styrningen av pumparna in.

Vad behövs av va-organisationen?

– Kunskap om va-systemet och en person som är ansvarig för implementeringen.
– Ett SCADA-system samt ett års historiskt data (pumpsumpsnivåer, loggning av pumpstart/stopp alternativt strömförbrukning samt nederbördsdata).

Behöver vi en hydraulisk modell över spillvattennätet?

Nej, det behövs inte någon hydraulisk modell för de Smart Water-tjänster som Sweco erbjuder.

Vill du veta mer om Smart Water?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.