0 av 0 för ""

Vision Malmö Decklands

 

Tillsammans utvecklar vi Malmö stationsområde till en levande stadsdel med kapacitet för framtidens resande

Många svenska städer har en oslipad diamant mitt i staden – centralstationer och spårområden. Genom att bygga över järnvägar och stationsområden kan vi knyta ihop stadsdelar och människor på ett bättre sätt. Vi tar vara på outnyttjad yta ovan mark i de bästa lägena och tar inte ny jordbruksmark i anspråk. Städers centrala delar förtätas och når sin fulla potential. En överdäckning kan lösa många av de utmaningar och möjligheter som Malmö och flera städer står inför. Det skapar hållbara lösningar som ger en ökad attraktionskraft för invånare, företag, arbetstillfällen och besökare.

Planera idag för att vara redo för framtiden

Sweco har tagit fram en vision för Malmö stationsområde, en oslipad juvel i Sverige, som vi ser en fantastisk potential i. Under ett år har Skanska och Sweco jobbat tillsammans i en arbetsgrupp för att utveckla idén om en mer sammanvävd stadskärna och påbörjat en dialog med berörda aktörer. Detta förslag bygger på vår visionsidé ”Öresund 2070” som presenterades 2014. Vi ser att det tar cirka 15 år från planering till färdigställande. Cirka år 2035 kan en modern stadsdel med utbyggd stationsterminal stå färdig.

Öst

Vision Decklands

Fler jobb, bättre ekonomi och klimatnytta

Enligt en rapport beställd av Jernhusen för ett liknande överdäckningsprojekt av Stockholm C skulle varje nytt arbetstillfälle i stadskärnan generera fem nya kringtjänster och arbetstillfällen i regionen. I vårt förslag ingår cirka 3 000 nya arbetstillfällen i centrala Malmö och det skulle i så fall ge cirka 15 000 nya arbetstillfällen i regionen totalt. Ett mycket viktigt bidrag till att fler människor får ett jobb och höjer Malmös och Skånes sysselsättningsgrad. Nya arbetstillfällen i stadskärnan ger 10 procent större bidrag till stadens ekonomi än utanför city. Enligt en undersökning från IVL Svenska Miljöinstitutet innebär det upp till fem gånger mindre koldioxidutsläpp att bygga i anslutning till en mobilitetsnod som Malmö C jämfört med att bygga vid en mindre nod eller på jordbruksmark. Därtill kan förslaget ge bättre luftkvalitet och minskat buller från järnvägen i centrala Malmö.

Från central till modern terminal

Vi vet att Malmös och Öresundsregionens befolkning kommer att växa samt att resandet kommer att öka. Behovet av tillgänglig och effektiv kollektivtrafik och mobilitetsnoder – som Malmö C – är en förutsättning för detta. Öppningen av Fehrmanbält-tunneln cirka 2029 kommer att öka trycket på Malmö C. Likaså en planerad Metro från Köpenhamn till Malmö C samt planer på nya och längre höghastighetståg. Vi ser framför oss hur dagens Malmö C utvecklas till en modern terminal likt en flygplats med större kapacitet att koppla ihop alla transportslag för växande antal resenärer och pendlare.

Kopplar ihop stadsdelar till en sammanhängande stadskärna

Malmö stationsområde utgör idag en barriär för att koppla ihop Gamla staden och det framväxande Nyhamnen med upp till 9 000 nya bostäder och 21 000 arbetsplatser. En ny gång- och cykelbro är planerad från Bastionen till nya domstolsbyggnaden vid Carlsgatan. Vi ser redan nu ett behov att bättre tillgänglighet och mobilitet mellan stadsdelarna, så att de kan smälta ihop över stationsområdet. Vi tänker oss en bro till för gående, cykel och fordon vid Drottningtorget med en ny ramp från Slussen över bangården. Det ökar tillgängligheten för av- och påstigande i den tänkta östra delen av den nya terminalen. En överbyggnad av stationsområdet stärker tillgänglighet och mobilitet både nord-syd och väst-öst mot Kirseberg och Värnhem.

Malmö centralstation blir Malmö ”Decklands”

Genom en förlängning med glashall från den gamla stationshallen till en överdäckning av bangården i höjd med Drottningtorget utvecklar vi Malmö C till en modern mobilitetsnod med reseterminal, nya bostäder, fler arbetsplatser, hotell, gemensamma ytor och ett konst- & kulturhus i bästa möjliga läge. På ett hållbart sätt tar vi tillvara den yta som finns ovan och på befintlig mark. Därmed kan centrala Malmö växa och frodas och till en mer levande, hållbar och attraktiv stad.

Vår vision Malmö Decklands…

  • …innebär en modern mobilitetsnod med reseterminal, nya bostäder, fler arbetsplatser, hotell, gemensamma ytor och ett konst- & kulturhus i bästa möjliga läge
  • ….skulle ge cirka 3 000 nya arbetstillfällen i centrala Malmö, cirka 15 000 nya arbetstillfällen i regionen totalt
  • …ger fem gånger mindre koldioxidutsläpp genom att bygga i anslutning till en mobilitetsnod som Malmö C jämfört med att bygga vid en mindre nod eller på jordbruksmark
  • …leder till bättre tillgänglighet och mobilitet mellan stadsdelarna
  • …gör att Malmö C går från central till terminal med en större kapacitet att koppla ihop alla transportslag för växande antal resenärer och pendlare

Skiss

Visionsbild Decklands

Karta

Visionsbild Decklands

Situationsplan

Visionsbild Decklands
Visionsbild Decklands

Sektionsbild

Visionsbild Decklands

Glashall

Visionsbild Decklands

Angöringstorg

Visionsbild Deckland

Vill du veta mer om Vision Malmö Decklands?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.