0 av 0 för ""

2024-07-08

Reading time: 6min

Andreas Gyllenhammar

Hållbarhetschef Sweco

Målkonflikter i den gröna omställningen – reflektioner ifrån Almedalen.

Den gröna omställningen sker snabbt och innebär stora investeringar och samhällsförändringar; tekniska lösningar måste skalas upp, mineraler behöver brytas, elproduktionen öka, fossila bränslen fasas ut och ersättas av hållbara. I förändringen uppstår dilemman och målkonflikter. Ska lokalsamhällen offras för nya mineraler, ska urskogens biologiska mångfald bli skogsåker för att möjliggöra hållbara hus och behöver vindkraftsparken byggas i just vår kommun? Att hitta balansen är svårt, och att komma överens ännu svårare. Veton läggs in och spikade planer rivs upp, samtidigt tickar klockan. Kommer vi hinna fram till målet?

Det var utgångspunkten för det seminarium vi ordnade under årets Almedalsvecka, där vi samlade en panel med stor erfarenhet av att förebygga och hantera målkonflikter kopplat till grön omställning. Panelen bestod av framstående talare som delade med sig av sina insikter och erfarenheter och här kommer ett sammandrag av vad de kom fram till.

Åtta skarpa insikter från panelen

Panel i Almedalen 2024

I bilden från vänster till höger: Garbiella Hammarsköld, Petra Bäckman, Charlie Gullström, Peter Nygårds, Anna Lindh Wikblad, Erik Brandsma, Peter Larsson, Andreas Gyllenhammar. 

Deltagare:

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, Luleå kommun
Peter Nygårds, Senior Advisor, H2 Green Steel
Erik Brandsma, VD, Sveaskog
Peter Larsson, tidigare samordnare för grön omställning i Norrland, Regeringskansliet
Charlie Gullström, forsknings- och innovationsstrateg, Sweco
Petra Bäckman, samhällsanalytiker och etnolog, Sweco
Gabriella Hammarsköld, senior miljötillståndsrådgivare, Sweco
Anderas Gyllenhammar, hållbarhetschef Sweco (Moderator)

 

1. Proaktiva metoder för att hantera målkonflikter

En av de viktigaste insikterna från seminariet var att initiera tidiga och parallella processer. Anna Lindh Wikblad lyfte fram vikten av att involvera alla relevanta aktörer redan från början. Genom att göra det kan potentiella konflikter identifieras och åtgärdas innan de eskalerar. Detta proaktiva tillvägagångssätt innebär att främja dialog och samarbete mellan industrier, kommuner och samhällsgrupper tidigt i processen. Anna talade också om nödvändigheten av iterativa processer. Med tanke på den snabba takten i den gröna omställningen måste beslut ofta fattas med ofullständig information. Iterativa processer möjliggör justeringar och förfining över tid, vilket minskar rädslan för att göra misstag och möjliggör snabbare framsteg.

2. Inklusivitet och dialog

Petra Bäckman underströk betydelsen av inkludering och dialog, och betonade behovet av att engagera underrepresenterade grupper och skapa forum där olika röster kan höras. Detta hjälper till att balansera kunskap och makt, mildra konflikter och utveckla lösningar som är allmänt accepterade. Konceptet att ha en ”krångelombudsman” i kommuner diskuterades som ett sätt att omfamna och hantera de inneboende komplexiteten och konflikterna.

3. Systemtänkande

Systemtänkande var ett annat avgörande element som diskuterades. Genom att se målkonflikter ur ett systemperspektiv är det möjligt att förstå och hantera de komplexa inbördes sambanden mellan olika intressen. Detta tillvägagångssätt säkerställer att alla aspekter av ekosystemet och logistiksystemen beaktas, vilket leder till mer hållbara lösningar.

4. Lokala ambassadörer och förtroendebyggande

Peter Nygårds lyfte fram användningen av lokala ambassadörer för att bygga förtroende och effektivt sprida information. Genom att nyttja individer som är betrodda inom samhället är det lättare att kommunicera fördelarna och ta itu med problem, och därigenom minimera motstånd och främja acceptans.

Med tanke på den snabba takten i den gröna omställningen måste beslut ofta fattas med ofullständig information. Iterativa processer möjliggör justeringar och förfining över tid, vilket minskar rädslan för att göra misstag och möjliggör snabbare framsteg.

5. Innovativa verktyg och metoder

Nya verktyg och metoder har utvecklats för att hantera de unika utmaningar som den gröna omställningen innebär. Dessa inkluderar cirkulär ekonomi, symbiosstrategier och kontinuerliga inventeringar för att fånga pågående värden i landskapet. Charlie Gullström betonade behovet av att integrera kulturarvet som en strategisk resurs i dessa processer.

6. Balansera hårda och mjuka värden

Gabriella Hammarsköld påpekade att tidiga skeden av projekt ofta fokuserar för mycket på tekniska och hårda kriterier, medan mjuka värderingar, som sociala och miljömässiga aspekter, får mindre uppmärksamhet. Hon betonade vikten av att ta med dessa aspekter tidigt i processen för att skapa mer hållbara och accepterade lösningar.

7. Vikten av ledarskap

Erik Brandsma lyfte fram vikten av ett starkt och inkluderande ledarskap. För att lyckas i den gröna omställningen måste ledare på alla nivåer – från kommuner till företag – vara engagerade och villiga att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Han betonade också att målkonflikter inte ska ses som hinder utan som möjligheter till innovation och förbättring.

8. Systematiskt lärande och samarbete

Peter Larsson betonade behovet av systematiskt lärande och samverkan. Han påpekade att vi är dåliga på att lära av varandras erfarenheter och att detta lärande borde institutionaliseras.

Slutsats

Seminariet visade upp kraften i samarbete, tidigt engagemang och innovativt tänkande för att navigera i målkonflikterna i den gröna omställningen. De insikter och erfarenheter som paneldeltagarna delade gav en färdplan för att uppnå hållbara och accepterade lösningar. Resan mot en grön framtid är fylld av utmaningar och konflikter, men genom att utnyttja dessa insikter kan vi navigera i dessa komplexiteter effektivt. Med proaktiva strategier, inkluderande dialog, iterativa processer, systemtänkande och innovativa verktyg kan vi nå våra mål för den gröna omställningen. Genom att anamma dessa metoder säkerställer vi att den gröna omställningen inte bara är hållbar utan också rättvis och inkluderande. Tillsammans kan vi övervinna hindren och skapa en grönare och mer hållbar framtid för alla!

Vill du veta mer? Se seminariet online via Almedalsveckan play. Där ovan namnkunniga experter delar sina erfarenheter och verktyg kopplat till målkonflikter.

Sök bland våra tjänster på Swecos digitala marknadsplats för att se hur vi kan hjälpa just dig att bidra till en grön samhällsomställning.

 

Behöver du rådgivning?