0 av 0 för ""

2022-07-05

Reading time: 3min

AG

Amanda Gren

Vad innebär lagkraven om klimat för mig som fastighetsägare?

Från den 1 januari 2022 infördes ett lagkrav om klimatdeklaration, vilket innebär att du som byggherre ska redovisa klimatpåverkan från en nyproducerad fastighet. Lagen gäller uppförande av nya byggnader där bygglov söks den 1 januari 2022 eller senare.

Om du är byggherre för nyproduktion är det ditt ansvar att se till att klimatdeklarationen upprättas. Byggherren kan delegera upprättande av klimatdeklaration till entreprenören, men då måste entreprenören vara medveten om vad det innebär. Entreprenören måste veta vilka material som ska mängdas och sammanställas till eventuell LCA-expert som kan upprätta klimatdeklarationen. Genom att involvera experter i ett tidigt skede kan vi dessutom skapa möjligheter till betydande klimatförbättringar genom olika typer av optimeringar och förbättringsförslag, till exempel genom att föreslå produkter och material med lägre klimatpåverkan. Optimeringar av detta slag behöver inte innebära att projekten blir mycket dyrare, speciellt inte om frågorna hanteras i tidiga skeden. Som stöd i att ta välgrundade beslut finns smarta verktyg som ställer kostnad och klimatpåverkan mot varandra, till exempel Swecos Carbon Cost Compass.

Krav för slutbesked – klimatdeklarationen

Kommunen ska kontrollera att du som byggherre har upprättat och lämnat in klimatdeklarationen till Boverkets register. Inget slutbesked kan lämnas innan deklarationen har registrerats. Det är också kommunen som bedömer om byggnaden omfattas av undantag från att klimatdeklarera. Byggnader som inte behöver klimatdeklareras är bland annat industri- eller verkstäder, ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Du kan läsa mer om undantagen här.

Boverket kontrollerar klimatdeklarationen

Det är Boverket som har tillsyn av klimatdeklarationens kvalitet och riktighet. Det innebär att Boverket kontrollerar om uppgifterna i deklarationen är riktiga och att klimatberäkningarna inte väsentligen avviker från det deklarerade värdet som byggherren redovisat. Byggherren måste spara det underlag som ligger till grund för klimatdeklarationen i fem år efter att deklarationen skickats in. Boverket kan som en del av tillsynen begära att få ta del av underlaget för att kunna kontrollera registrerad klimatpåverkan.

De nya lagarna och reglerna kan lätt upplevas som en djungel. Behöver du stöd i frågor som rör fastigheter och klimat kan Sweco guida er i vad de nya lagarna innebär för er.  Vill du läsa mer om klimatdeklarationer kan du göra det via Sweco on Demand och via Boverket.

Text: Amanda Gren och Julia Flink, Hållbarhetskonsulter.