0 av 0 för ""

Hållbarhet och regelefterlevnad

Swecos bidrag till samhället uppnås genom våra kundprojekt, men även genom vårt sätt att bedriva verksamhet och hur vi agerar som företag.

Hållbarhet och regelefterlevnad på Sweco

Swecos bidrag till samhället uppnås genom våra kundprojekt, men även genom vårt sätt att bedriva verksamhet och hur vi agerar som företag. Långsiktig lönsamhet och tillväxt bygger på lösningar som bidrar till en samhällsutveckling som är hållbar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Som konsulter blir Swecos medarbetare ofta djupt involverade i kundernas projekt, ofta i tidiga skeden där möjligheten att påverka är stor. Det ställer höga krav på individuell affärsetisk medvetenhet och på Swecos rutiner.

Sweco följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter som rör verksamheten i de länder där koncernen verkar. I vissa fall går Swecos standarder och krav längre än de legala kraven. Vi stödjer och respekterar alla mänskliga rättigheter, såsom de definieras av FN i Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Sweco följer också den så kallade Code of Ethics  som har utarbetats av konsultföretagens internationella branschorganisation (FIDIC) och trots att vi inte skrivit under så arbetar Sweco enligt de tio principerna i FN:s initiativ Global Compact.

Swecos Code of Conduct

Swecos Code of Conduct formulerar företagets och de anställdas syn på företagets samhällsansvar, och omfattar områdena affärsetik, medarbetarutveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Swecos Code of Conduct samlar de etiska riktlinjer som ska verka för ett ansvarsfullt agerande hos Swecos medarbetare och samarbetspartners. Därtill har Sweco ett Business Partner Program som verkar för att befintliga och blivande samarbetspartners följer kraven på affärsetiskt företagande. Sweco har även koncerngemensamma policyer för att motverka korruption samt för gåvor, representation och sponsring. Lokala riktlinjer anger särskilda ansvarsområden mer ingående.

Vd och koncernchef är ytterst ansvarig för Uppförandekoden och andra Sweco policyer samt införande av dessa, och varje medarbetare som arbetar på Sweco förväntas efterleva dessa regler. Efterlevnad av policyer är en fråga såväl för koncernledningen som för chefer på alla nivåer i koncernen och varje individuell medarbetare. Alla chefer är ansvariga för att säkerställa att deras medarbetare har tillgång till allt de behöver för att kunna följa Swecos policyer och riktlinjer. Alla medarbetare är skyldiga att känna till, acceptera och följa innehållet i våra policyer och riktlinjer. Som medarbetare har vi också en skyldighet att hjälpa våra kollegor och externa affärspartners att göra detsamma.

Sweco anser att mångfald är en förutsättning för en innovativ och inspirerande arbetsmiljö och främjar aktivt lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för alla, oberoende av kön, transidentitet eller -uttryck, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Detta framgår av Swecos Code of Conduct.

Sweco Ethics Line

En medarbetare som misstänker att det förekommer affärsetiska oegentligheter har en skyldighet att rapportera detta internt, i första hand till sin chef, sin chefs chef, HR eller Koncernstab juridik; samt i fall där anonymitet är påkallat, genom Swecos visselblåsarfunktion som går under namnet Sweco Ethics Line. Vd och koncernchefen har det yttersta ansvaret för att se till att policyerna följs upp, exempelvis genom interna och externa revisioner, intern statistik och linjechefernas granskningar. Sweco Ethics line är en telefon- och webbaserad tjänst som ger möjlighet att anonymt rapportera misstänkt bristande efterlevnad av affärsetiska standarder. Om du misstänker att Sweco inte uppfyller kraven och vill rapportera det, klicka här och använd åtkomstkoden 73956. För mer information om hur Sweco behandlar dina personuppgifter när du lämnar in en rapport se Sweco Ethics Line Privacy Notice Public (pdf).

Klicka här för att läsa Sweco Business Ethics documents

Swecos arbetsmiljöarbete

Det som gör Sweco unikt är våra medarbetare, vår mest värdefulla tillgång. Tiden på Sweco ska vara den bästa i våra yrkesliv där vår värdegrund med hållbarhet, ansvarstagande, öppenhet och utveckling präglar vårt arbetsmiljöarbete.

Läs mer om Swecos arbetsmiljöarbete 

 

 

Copy link
Powered by Social Snap