Falsterbonäset: Skydd mot stigande havsnivå

Falsterbonäset i Skåne ligger lågt i förhållande till havsnivån, redan idag finns risk för översvämning av bebyggda områden och risken kommer att öka med klimatförändring och en stigande havsnivå. Sweco har tillsammans med Vellinge kommun tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning. Nu hjälper vi kommunen med en tillståndsansökan för anläggande av skyddsåtgärder.

Fakta

Uppdrag: Klimatanpassning Falsterbonäset

Plats: Falsterbonäset, sydvästra Skåne

Kompetens: Klimatanpassning, tillståndsansökan vattenverksamhet, översvämningsmodellering

Kund: Vellinge kommun

Uppdrag

Kombinationen av höga vattennivåer, vågor, kuststräckor i tre väderstreck och möjlig isolering vid högvatten gör uppdraget på Falsterbonäset komplext. Skyddet, som huvudsakligen kommer att bestå av översvämningsskydd i form av vallar och murar, kommer att vara drygt 20 km uppdelat på de tre tätorterna Skanör-Falsterbo, Ljunghusen och Höllviken. Uppdraget är unikt i att Vellinge kommun är första kommun i Sverige som söker tillstånd till att anlägga skydd mot höga havsnivåer i så här stor skala.

Falsterbonäset i Skåne omges av nära 40 kilometer sandstrand, och orten Skanör-Falsterbo har sedan 1800-talet utgjort en av landets främsta badorter. Falsterbohalvön ligger lågt i förhållande till havsnivån och stora delar lägre än 2 m över havsnivån. Området har i modern tid klarat sig relativt väl mot extrema vattennivåer, men har historiskt varit drabbat.

År 1872 drabbas södra Östersjön av mycket kraftiga högvatten under den så kallade Backafloden. Under stormen dog 271 människor i Tyskland, Danmark och Sverige, 15 000 människor fick sina hem förstörda. Historiska vattenståndsdata från Travemünde, som sträcker sig tillbaka till 1300-talet, visar att Backafloden var en extrem men inte unik händelse i södra Östersjön. Liknande högvatten har hänt förut och kommer att hända igen. Om detta högvatten skulle ske idag skulle konsekvenserna bli större än 1872, eftersom bebyggelsen på Falsterbonäset har ökat.

Vid utformning av skyddet har stort fokus lagts på att finna de för platsen bästa skyddsnivåerna där hänsyn tas till risker, konsekvenser, kostnader, påverkan på naturområden, påverkan på befintlig bebyggelse och landskapsbild med mera. Som stöd i arbetet har risken för människoliv vid översvämning studerats med hjälp av hydrodynamisk modellering, som visar hur vatten sprider sig vid översvämning. Modelleringen beskriver både vattnets djup och hastighet, vars kombination använts för att bedöma risken för liv. Modellen ger ett beslutsstöd kring vilka områden som i dagsläget är mest sårbara, med även vilka evakueringsmöjligheter som finns om översvämning skulle inträffa.

Vellinge kommun erhöll i maj 2020 tillstånd från Mark- och miljödomstolen att anlägga översvämningsskyddet. Domen har därefter överklagats av bland annat Länsstyrelsen Skåne, och den juridiska processen pågår.

Under hösten 2020 tilldelades Sweco uppdraget att genomföra detaljprojektering av översvämningsskyddet.

 

Kontakt

  • Olof
    Persson
    Gruppchef, expert översvämningsskydd
    +46 768348191
    Fxvpxn r-cbfg