Nedskrivning till följd av genomlysning av projektportfölj i Sweco Tyskland

Nedskrivning till följd av genomlysning av projektportfölj i Sweco Tyskland

21 december 2020

Sweco tillkännager en nedskrivning av rörelsekapital på 290 miljoner kronor efter avslutad granskning av den tyska projektportföljen.

Den 4 november meddelade Sweco i delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 att en omfattande granskning av den tyska projektportföljen hade inletts och att översynen kunde leda till en mer försiktig värdering av redovisade intäkter. Rapporten kommunicerade ett potentiellt belopp på 120 miljoner kronor. Ingen avsättning gjordes under tredje kvartalet.

Granskningen har nu avslutats och Sweco tillkännager en nedskrivning av rörelsekapital som uppgår till totalt 290 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Bortsett från nedskrivningen förväntas rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2020 vara i linje med den resultatutveckling som förmedlades under tredje kvartalet.

Bokslutskommuniké för 2020 kommer att presenteras den 11 februari 2021.

Sweco Tyskland har fullt fokus på att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa strikt projektstyrning och projektredovisning framöver för att kunna säkerställa lönsam tillväxt. Implementeringen av Sweco-modellen kommer att intensifieras.  

Vid slutet av tredje kvartalet genomfördes byte av ledarskap i Sweco Tyskland och Karsten Gruber, divisionschef för Civil Engineering Structures, tillträdde som tillförordnad affärsområdeschef Sweco Tyskland och Centraleuropa och blev samtidigt del av koncernledningen för Sweco Group.

En telefonkonferens kommer att hållas kl. 09:30, den 21 december. Under konferenssamtalet kommer Swecos finansdirektör Olof Stålnacke att beskriva situationen och svara på frågor.

För att delta i telefonkonferensen, där det finns möjlighet att ställa frågor:

Anslut via Microsoft Teams: Länk för att ansluta via dator

Anslut via telefon och kod:
Telefon:        08-505 218 74
Conf. ID:       583321713#

För ytterligare information, kontakta:

Olof Stålnacke, finansdirektör, 070-306 4621

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, 073-258 9333

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Informationen är sådan som Sweco AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2020 kl. 08:00.